Inspektor
Opole
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami – ustalanie odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych
Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu.
Częste kontakty z klientem zewnętrznym.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych,
 • Przygotowywanie części decyzji administracyjnych o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej w przedmiocie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości ,
 • Obsługa klientów udzielając w ramach prowadzonych postępowań należytych i wyczerpujących informacji, wskazówek, informacji w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, a także informowanie o konieczności podjęcia określonych działań,
 • Przygotowywanie postanowień o zatwierdzeniu ugody administracyjnej w sprawach ustalenia odszkodowania za przyjęte z mocy prawa nieruchomości przeznaczone pod inwestycje infrastrukturalne,
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych o wygaśnięciu lub ustanowieniu trwałego zarządu na nieruchomościach w trybie: ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych o wygaśnięciu zarządu w odniesieniu do gruntów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w trybie: ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • znajomość ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • znajomość ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • znajomość ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
 • znajomość ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • znajomość ustawy z dnia 24 lica 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
 • znajomość ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji
 • umiejętność korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego; umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego 6 miesięcy w obszarze administracji publicznej lub w obszarze związanym z gospodarowaniem nieruchomościami 
<br>

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251
  Piastowska 14 45-082 Opole z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia ...."

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 504.
Inspektor
Opole
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna