Inspektor
Limanowa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw organizacyjno-biurowych
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Limanowej

Warunki pracy

Osoba zatrudniona na stanowisku "Inspektor" pracować będzie w siedzibie Inspektoratu w Limanowej. Miejsce pracy mieści się na I piętrze budynku, miejsce nie jest wyposażone w windę. Jest to praca biurowa z wykorzystaniem urządzeń biurowych tj. komputer, drukarka, ksero, faks, skaner.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego;
 • zapewnienie wlaściwego obiegu dokumentów;
 • obsługa sekretariatu;
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z Prawa Budowlanego, obowiązującej w Inspektoracie instrukcji kancelaryjnej oraz wewnętrznych zarządzeń i poleceń służbowych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlnego
 • gospodarka materiałami biurowymi w Inspektoracie;
 • prowadzenie spraw dotyczących podróży służbowych pracowników Inspektoratu;
 • prowadenie kart drogowych i rozliczenia samochodu slużbowego;
 • prowadzenie wysyłki korespondencji wychodzacej z Inspektoratu;
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
 • przygotowywanie dokumentacji do przekazywania do archiwum zakładowego jednostki;
 • współpraca z instytucjami i organami administracji na terenie powiatu i województwa w zakresie regulowanym ustawą KPA;
 • prowadzenie rozliczeń mandatów karnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego pracy w organach administracji publicznej
 • znajomość organizacji i zasad funkcjonowania organów administracji publicznych
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • znajomość zasad archiwizacji dokumentów
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak budownictwo ogólne, administracja publiczna
 • komunikatywność;
 • systematyczność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w sekretariacie PINB w Limanowej. Oferty kandydatów którzy nie spełnili wymagań formalnych w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru ulegają zniszczeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18 3375685.
Wysokość wynagrodzenia zostanie przedstawiona w takcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Inspektor

Limanowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna