Inspektor
Elbląg
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli
Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Elblągu

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz w terenie, częste wyjazdy służbowe
i kontakty zewnętrzne
- podstawowy system czasu pracy - ośmiogodzinny, jednozmianowy
- praca stresująca w związku z prowadzeniem czynności kontrolnych, zagrożenie korupcją
- Delegatura zajmuje pomieszczenia na I piętrze i jest przystosowana do poruszania się osób
niepełnosprawnych
- stanowisko pracy wyposażone zgodnie ze standardami w meble biurowe, komputer i sprzęt biurowy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola legalności i rzetelności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług
 • Opracowywanie materiałów pokontrolnych, sporządzanie projeków wystapień, pism i odpowiedzi na pisma
 • Sporzadzanie sprawozdań, informacji i analiz
 • Analiza i rozeznanie rynku

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, obrotu towarowego i prawa administracyjnego
 • Umiejetnośc pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania i precyzja farmułowania wypowiedzi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne lub techniczne
 • Prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawa jazdy kat.B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  ul. Dąbrowszczaków 10
  10-540 Olsztyn

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Planowane zatrudnienie - 15.04.2019
Wynagrodzenie zasadnicze brutto - 2 500 zł
Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu w osobiście lub listownie. Na kopercie proszę podać numer naboru. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja na temat terminów i miejsca dalszych etapów naboru dostępne będą na stronie www.ih.olsztyn.pl/bip/ oraz na tablicy ogłoszeń urzędu w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert.
Planowane techniki i metody naboru:
Etap I - weryfikacja formalna dostarczonych ofert
Etap II - test wiedzy
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna
W przypadku małej ilości dostarczonych ofert pracy możliwe jest przeprowadzenie naboru tylko na podstawie rozmów kwalifikacyjnych.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Inspektor

Elbląg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna