Inspektor
Kielce
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony roślin i techniki
Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Końskich ul. Warszawska 13, 26-200 Końskie

Warunki pracy

Praca biurowo-terenowa. Obowiązki biurowe wymagające koncentracji, wykonywane przy użyciu sprzętu komputerowego. Praca w terenie wiąże się z częstymi wyjazdami w celu przeprowadzania kontroli, pobierania prób produktów rolnych i środków ochrony roślin. Częste kontakty z klientem, wysiłek fizyczny, praca w stresie, zagrożenie korupcją. Pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze w budynku bez windy. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pobieranie płodów rolnych do analizy na pozostałości środków ochrony roślin;
 • kontrola sposobu stosowania środków ochrony roślin;
 • kontrola obrotu i magazynowania środków ochrony roślin w punktach sprzedaży;
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem jednostek upoważnionych do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy;
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem ustawowych szkoleń w upoważnionych jednostkach i ewidencją osób przeszkolonych;
 • pobieranie prób środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie oraz prowadzenie monitoringu ich zużycia;
 • wprowadzanie danych do zintegrowanego systemu informatycznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Prawo jazdy kat. B ( czynne użytkowanie pojazdu służbowego)
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zdolności organizacyjne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego (mile widziana)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentu potwierdzającego prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.250,- zł Na ofercie proszę zamieścić dopisek ”Oferta na stanowisko inspektora ds. ochrony roślin i techniki.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne i zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni oraz zaproszeni do postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr Tel. (41)361-07-86 lub (41)362-17-07

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna