Inspektor
Opoczno
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Łączności i Informatyki
Zespół Łączności i Informatyki

Warunki pracy

- praca przy monitorze ekranowym powyżej dobowego czasu pracy w pomieszczeniu wyposażonym w komputery, sprzęt łączności, telefony;
- wykonywanie zadań w siedzibie urzędu i poza nim /możliwe wyjazdy służbowe/;
- budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową /możliwość poruszania się po budynku windą, drzwi odpowiedniej szerokości, brak progów, podjazd umożliwiający wejście do urzędu, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych/

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administracja, nadzór oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji sprzętu łączności;
 • Pełnienie funkcji administratora lokalnego i administratora technicznego systemów niejawnych, ODN, SNP oraz lokalnego administratora sieci LAN (LASL) Sieci Szyfratorów (LASS) dla Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych (PSTDN) zlokalizowanej w KPP w Opocznie;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z Krajowym Systemem Informacji oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie;
 • Obsługa policyjnych i poza policyjnych systemów informatycznych w zakresie wprowadzania danych, dokonywania sprawdzeń, analiz i typowań;
 • Odpowiedzialność za funkcjonowanie sieci informatycznych i teleinformatycznych oraz przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów, sieci informatycznych
 • Obsługa techniczna w zakresie aktualizacji oprogramowania paralizatora -Taser X2 oraz jednostki zasilającej z systemu Audiowizualizacji Paralizatorów oraz aplikacji synchronizacji zegarów wewnetrznych Paralizatorów X26;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość obsługi systemów operacyjnych oraz oprogramowania biurowego microsoft office i open office;
 • znajomość zagadnień technicznych z zakresu informatyki;
 • umiejętność organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą komputera, systemów operacyjnych, administracją sprzętu łączności
 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub rozpoczęcie studiów na tym kierunku
 • odpowiedzialność i dyspozycyjność
 • umiejętności analityczne;
 • umiejętność pracy w zespole;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
  Aleja Dąbrówki 1
  26-300 Opoczno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną;
- Dokumenty można składać w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na wskazany adres urzędu z wyraźnym zaznaczeniem na kopercie "Oferta pracy na stanowisko INSPEKTORA" Zespołu Łączności i Informatyki";
- Oferty nadane po terminie nie będą rozpatrywane;
- W ofercie należy podać dane kontaktowe tj. adres do korespondencji, e-mail, numer telefonu;
- Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem;
- Oferty nie spełniające wymagań formalnych będą komisyjnie zniszczone;
- Składane oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane;
- Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.opoczno.policja.gov.pl w zakładce "kadrowe";
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 44 754 6117.

Inspektor

Opoczno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna