Inspektor
Ostrów Mazowiecka
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw wykroczeń
Zespół Wykroczeń Wydziału Prewencji

Warunki pracy

- współpraca z pracownikami urzędów i instytucji administracji państwowej
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- wymuszona pozycja ciała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności administracyjnych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców, w ramach postępowań prowadzonych przez Zespół Wykroczeń
 • Prowadzenie rejestru Spraw o Wykroczenia , skorowidza RSOW. Rejestracja postępowań wyjaśniających ws. o wykroczenia w elektronicznym systemie ERSOW zgodnie z obowiązującym terminem rejestracji.
 • Prowadzenie rejestru spraw zakończonych prawomocnym postępowaniem mandatowym.
 • Prowadzenie teczek zagadnieniowych dotyczących sporządzonych wniosków, wyroków postępowań sądowych i wokand.
 • Bieżąca aktualizacja wokand o informacje dotyczące merytorycznych rozstrzygnięć poszczególnych spraw.
 • Sprawdzanie karalności osób ukaranych za wykroczenia drogowe, na które sporządzono wnioski o ukaranie.
 • Prowadzenie korespondencji z uprawnionymi podmiotami w zakresie spraw o wykroczenia: Sąd, Prokuratura, firmy ubezpieczeniowe.
 • Wprowadzanie co miesiąc do systemu SESPOL danych dotyczących zakończonych spraw o wykroczenia.
 • Sprawdzanie karalności osób ukaranych za wykroczenia drogowe, na które sporządzono wnioski o ukaranie.
 • Dostarczanie praw jazdy, wniosków o ukaranie oraz dokumentacji dotyczącej spraw o wykroczenia do właściwych organów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • - umiejętność interpretacji przepisów
 • - umiejętnośc przewidywania i rozwiązywania problemów wynikających z zajmowanego stanowiska
 • - umiejętnośc organizacji pracy na danym stanowisku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • - samodzielność
 • - kreatywność
 • - znajomość Kodeksu Wykroczeń i Kodeksu Postępowania Admnistracyjnego
 • - dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej
  07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. płk. Karola Piłata 12

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dane kontaktowe:
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. płk. Karola Piłata 12
szczegółowych informacji udziela Zespól Kadr i Szkolenia
tel. (29) 7469223

Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem
na kopercie i w liście motywacyjnym
"Ogłoszenie na stanowisko w korpusie służby cywilnej nr ..........."

Proponowane wynagrodzenie: 2.100,- brutto

Inspektor

Ostrów Mazowiecka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna