Inspektor
Słupsk
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw organizacyjnych
Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych

Warunki pracy

Praca biurowa, w godzinach 7.30÷15.30. Z pracą na ww. stanowisku związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z podległymi Jednostkami Ratowniczo - Gaśniczymi.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy sztucznym / naturalnym oświetleniu,
częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami Komendy,
narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner i telefon,
budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
praca na pierwszym piętrze, konieczność poruszania się po budynku - brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych,
stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielne prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku
 • przekazywanie Komendantowi Miejskiemu PSP w Słupsku korespondencji wpływającej elektronicznie oraz pocztą tradycyjną
 • przekazywanie korespondencji zgodnie z dyspozycjami Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku właściwym komórkom organizacyjnym komendy
 • kierowanie ruchem interesantów, udzielanie im informacji oraz kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych
 • prowadzenie archiwum Komendy Miejskiej PSP w Słupsku i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania i brakowania dokumentów
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku
 • ewidencjonowanie pieczęci, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych
 • prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie preferowani absolwenci kierunków administracyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie pozyskane w pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
 • kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia
 • prawo jazdy kat. B
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o treści : „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dobrowolnie wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach złożonych w postępowaniu w sprawie naboru do pracy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w związku z ogłoszeniem o naborze do pracy na stanowisko inspektora ds. organizacyjnych w sekcji ds. organizacyjno-kadrowych, przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, przy ul. Młyńskiej 2, w celu przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego”,
 • podpisana przez osobę składająca aplikację klauzula informacyjna

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku
  ul. Młyńska 2, 76-200 Słupsk
  Sekretariat Komendy Miejskiej PSP w Słupsku (II piętro, pomieszczenie nr 203).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na kopercie oraz liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: NABÓR KSC POK.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu.
Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć własnym odręcznym podpisem wraz z datą.
Oferty nie spełniające warunków formalnych i koniecznych (w tym otrzymane po terminie, brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
Tylko i wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnych etapów naboru.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Techniki i metody naboru: weryfikacja dokumentów, test wiedzy, sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna.
Nabór będzie przeprowadzony w następujących etapach:
I. Etap 1 - weryfikacja dokumentów:
a) sprawdzenie kompletności złożonych przez kandydatkę/kandydata ofert oraz spełnienia wszystkich wymogów formalnych,
b) wykluczenie z dalszej procedury kwalifikacyjnej ofert kandydatek/kandydatów, które nie zawierają kompletu dokumentów lub nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu.
II. Etap 2* - sprawdzian wiedzy i umiejętności:
a) sprawdzian wiedzy (test jednokrotnego wyboru) - czas trwania 20 minut - składający się z 20 pytań merytorycznych z zakresu znajomości aktów prawnych wymienionych w ogłoszeniu (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 20 pkt.). Wymogiem niezbędnym do dopuszczenia do sprawdzianu umiejętności jest uzyskanie, co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.
b) sprawdzian umiejętności - obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner),obsługi programu MS Office.
III. Etap 3* - rozmowa kwalifikacyjna.
IV. Etap 4 - ustalenie wyniku końcowego pracy komisji oraz wyłonienie najlepszych kandydatów.
Nieprzystąpienie kandydata/kandydatki w wyznaczonym terminie do któregokolwiek z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja na temat terminów kolejnych etapów naboru dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Słupsku oraz na stronie internetowej www.straz.slupsk.pl i kmpspslupsk.bip.gov.pl.
Proponowane wynagrodzenie brutto na stanowisku mnożnik 1.0 x kwota bazowa (tj. 1873,84 zł) plus wysługa lat, z zastrzeżeniem - nie mniej niż 2.250,00 zł.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
*Podczas etapu 2 i 3 ocenie podlega:
• znajomość zadań samodzielnego prowadzenia sekretariatu i umiejętność ich wykonywania (np. przepisywanie na komputerze wszelkiej korespondencji i sprawozdań zleconych przez szefa; opracowanie korespondencji w zakresie administracyjnym, przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty; gromadzenie i przechowywanie dokumentacji; przygotowywanie zebrań i konferencji.),
• znajomość obsługi komputera oraz programu MS Office, poczty elektronicznej, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner i telefon,
• wiedza z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną oraz przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji,
• przepisy znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
• przepisy ustawy o służbie cywilnej,
• znajomość prawa i procedury administracyjnej,
• znajomość instrukcji kancelaryjnej,
• organizowanie i zaopatrywanie w materiały potrzebne do funkcjonowania biura,
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (+48) 59 842 40 01 wew. 231
Pełna treść ogłoszenia na: www.straz.slupsk.pl i kmpspslupsk.bip.gov.pl.

Inspektor

Słupsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna