Inspektor
Warszawa
Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
- wymuszona pozycja ciała
- naturalne i sztuczne oświetlenie
- budynek nie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na
wózkach inwalidzkich

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • codzienne pobieranie korespondencji z Kancelarii Jawnej i od Dyżurnego KRP W-wa I wraz z zabezpieczonymi dowodami rzeczowymi
 • przygotowywanie korespondencji i dokumentacji przeznaczonej do wysyłki
 • prowadzenie i rejestrowanie dokumentacji w dziennikach korespondencyjnych i ewidencji pomocniczej (skorowidz, dziennik podawczy, książka doręczeń)
 • obsługa i wprowadzanie danych do programu SWOP
 • obsługa i wprowadzanie danych do programu e-poczta
 • rozliczanie funkcjonariuszy zwalnianych, przenoszonych, delegowanych protokołem zdawczo-odbiorczym
 • współpraca z Sądem, Prokuraturą i innymi jednostkami organizacyjnymi Policji
 • kompletowanie, porządkowanie i przekazywanie spraw ostatecznie zakończonych "OZ" do składnicy akt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjno-biurowym
 • organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zaspole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • obsługa komputera w zakresie pakietu MS OFFICE
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach Policji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U z 2018r. poz.412 ze zm.)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz oświadczeń. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci/Kandydatki którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika KRP Warszawa I ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja ofert spełniających wymagania formalne, analiza ofert spełniających wymagania formalne, rozmowa kwalifikacyjna.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,5576 kwoty bazowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 60-39-122.

Inspektor

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna