Inspektor
Suwałki
Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi sekretariatu Delegatury w Suwałkach, Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Delegatura w Suwałkach

Warunki pracy

stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
stanowiska pracy usytuowane są na III piętrze budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych
praca przy komputerze,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Dyrektora Delegatury oraz obsługa poczty elektronicznej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie,
 • prowadzenie ewidencji pism wpływających do Delegatury,
 • prowadzenie archiwum Delegatury,
 • prowadzenie rejestrów: delegacji, wyjść pracowników w sprawach służbowych i osobistych, zwolnień lekarskich, biletów, pism wychodzących z Delegatury,
 • sporządzanie zapotrzebowania na zakup materiałów niezbędnych w pracy Delegatury oraz wydawanie ich pracownikom,
 • przekazywanie poleceń, komunikatów i ustaleń organizacyjnych pracownikom urzędu, w celu wsparcia w bieżącej pracy Dyrektora Delegatury,
 • prowadzenie ewidencji związanej z dyscypliną pracy, rozliczanie czasu pracy pracowników Kuratorium w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania pracy urzędu i bieżącego udostępniania informacji w tym zakresie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa pracy, prawa oświatowego, stosowania instrukcji kancelaryjnej i prowadzenia archiwum,
 • biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne
 • przeszkolenie w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej – w przypadku posiadania.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty,
  Rynek Kościuszki 9
  15-950 Białystok
  Oferty pracy na wolne stanowisko można przesłać listem z dopiskiem „Oferta pracy
  w służbie cywilnej - inspektor” lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej - inspektor” w sekretariacie – I piętro pokój nr 204, w określonym w ogłoszeniu terminie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metody i techniki naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. sprawdzian wiedzy i umiejętności ( test, rozmowa kwalifikacyjna)
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (85) 748 48 07.
Kandydatki/kandydaci muszą spełniać wszystkie wymagania niezbędne jak również złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3 300 zł brutto.
Inspektor
Suwałki
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna