Dodano: 16.02.2020
Inspektor
Giżycko
Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

Narzędzia i materiały pracy- czas pracy 8 godzin, praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze komputerowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba poruszania się pieszego na terenie zewnętrznym budynku oraz pomiędzy kondygnacjami. Budynek posiada 3 kondygnacje, bariery architektoniczne(schody,budynek nie posiada windy oraz toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich), praca przy sztucznym oświetleniu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnianie ochrony informacji niejawnych w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego i ochronę systemów teleinformatycznych w których są przetwarzane informacje niejawne
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w szczególności szacowanie ryzyka
 • kontrolowanie ochrony informacji niejawnych, przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, ewidencji materiałów i obiegu dokumentów oraz nadzorowanie pracy Kancelarii Tajnej,
 • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie Powiatowej Policji w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych w celu prawidłowego stosowania przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających w celu wydania bądź odmowy poświadczenia bezpieczeństwa
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w KPP albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto
 • pełnienie funkcji inspektora ochrony danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu właściwego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych i kontrolowanie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych,zabezpieczeń systemów informatycznych
 • umiejętność obsługi komputera, umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność planowania i pracy w sytuacjach stresowych
 • umiejętność wyciągania i formułowania wniosków
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli ściśle tajne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w admistracji
 • wykształcenie: wyższe
 • odpowiedzialność, skrupulatność i dociekliwość

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
  ul. 1 Maja 26 11-500 Giżycko
  z dopiskiem: oferta pracy na stanowisko inspektora do spraw OIN Zespołu do spraw OIN KPP w Giżycku

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego);
- oświadczenia muszą być oznaczone datą oraz podpisane własnoręcznie;
- złożone dokumenty nie będą zwracane;
- w ofercie prosimy o podanie numeru ogłoszenia oraz danych kontaktowych;
- kandydatki/kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej ( w zakresie wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji;
-Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć,wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,wyznanie,orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
- zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych KPP postępowania sprawdzającego zakończonego wynikiem pozytywnym lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa ważnym w Policji wydanym przez uprawniony podmiot;
-Techniki naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- rozmowa kwalifikacyjna,
- sprawdzian wiedzy.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze+ dodatek z tytułu wysługi lat pracy zgodnie z art.90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej: razem: 3041,03 zł brutto.
-Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydatki/kandydata;
- Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne;
- Dodatkowe informacje: tel: (87) 429-92-25.