Inspektor
Gorzów Wielkopolski
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony środowiska
Dział Inspekcji

Warunki pracy

- Wyjazdy służbowe (w tym terenowe)
- Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
- Możliwa praca zmianowa
- Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
- Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
- Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- Zagrożenie korupcją
- Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
- Stres związany z prowadzeniem kontroli podmiotów gospodarczych
- Prowadzenie samochodu służbowego
- Wielopoziomowy budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak windy, przystosowanej toalety)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje programy kontroli, przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska pod nadzorerm.
 • Przygotowuje projekty zarządzeń pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych pod nadzorem.
 • Prowadzi czynności, o których mowa w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 10b ust.2 ), w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku.
 • Bieżące prowadzenie spraw w elektronicznych systemach ISK i e-Dok.
 • Samokształcenie w zakresie przepisów ochrony środowiska.
 • Uczestnictwo w kontrolach pozaplanowych.
 • Przyjmowanie wniosków interwencyjnych w zakresie ochrony środowiska

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Prawo jazdy kat. B
 • podstawowa znajomość przepisów o ochronie środowiska, w szczególności: ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach. Prawa wodnego.
 • podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu postępowania karnego,
 • podstawowa znajomość ustawy - Prawo przedsiębiorców,
 • podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie etyki korpusu służby cywilnej.
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań dochodzeniowo-śledczych
 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, prawa, administracji, fizyki lub chemii
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Komunikatywność i asertywność.
 • Język obcy: angielski lub niemiecki na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
  ul. Siemiradzkiego 19
  65-231 Zielona Góra

  Na ofercie prosimy koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
(Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- w ofercie prosimy podać dane kontaktowe - adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
- dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą,
- wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej BIP WIOŚ w zakładce praca.
- oferty otrzymane po terminie oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Metodyki i techniki stosowane w naborze:
- weryfikacja formalna dokumentów,
- sprawdzian wiedzy,
- rozmowa rekrutacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefony 95 735 52 20 lub 68 45 48 460

Przewidywany termin zatrudnienia wrzesień 2020
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.


Inspektor
Gorzów Wielkopolski
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna