Inspektor
Kraków
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw wyrobów budowlanych
w Wydziale Wyrobów Budowlanych

Warunki pracy

Inspektorat zajmuje kompleks pomieszczeń obejmujących: parter, III, IV i V piętro w budynku biurowym, wyposażonym w windę. Stanowisko wyposażone zgodnie ze standardami w meble biurowe, komputer i sprzęt biurowy. Praca biurowa z dokumentami w siedzibie Inspektoratu z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin dziennie. W czasie pracy istnieje konieczność przemieszczania się w celach służbowych między piętrami w obrębie urzędu. Dokonywanie czynności kontrolnych poza siedzibą urzędu w czasie wyjazdów służbowych na terenie województwa małopolskiego. Konieczność prowadzenia osobowego samochodu służbowego, wysiłek fizyczny. Praca na wysokości do 3 metrów. Prowadzenie rozmów z przedstawicielami kontrolowanych przedsiębiorców oraz telefoniczne kontakty z klientami zewnętrznymi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu i znajdujących się u producenta lub sprzedawcy, w celu przygotowania materiału do protokołu,
 • sporządzanie protokołów z czynności kontrolnych, w celu udokumentowania ustaleń kontroli,
 • zakładanie i prowadzenie akt postępowań administracyjnych w sprawach wyrobów budowlanych nie spełniających wymogów ustawy w celu prawidłowego kompletowania dokumentacji,
 • przygotowywanie projektów pism, decyzji i postanowień w sprawach wyrobów budowlanych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, w celu eliminacji z rynku wyrobów budowlanych nie spełniających wymogów ustawowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne w zakresie budownictwa, chemii lub materiałoznawstwa
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wyrobach budowlanych i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres
 • Biegła umiejętność pracy przy pomocy komputera i innych urządzeń biurowych
 • Prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • Komunikatywność i umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca przy produkcji lub dystrybucji wyrobów budowlanych
 • wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa, inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Sumienność, staranność i samodzielność w działaniu
 • Znajomość języka angielskiego w zakresie słownictwa technicznego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie ze wzorem zamieszczonym pod adresem: https://bip.malopolska.pl/winbkrakow,m,112295,praca-w-inspektoracie.html (plik pn.: Oświadczenie dla kandydatów biorących udział w naborze do WINB w Krakowie)
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie
  30-038 Kraków, ul. Łobzowska 67

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
UMOWA NA ZASTĘPSTWO. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2550,00 zł. brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem adresata z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia", osobiście lub za pośrednictwem poczty.
WAŻNE: Wzory oświadczeń wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji - zamieszczono pod adresem: https://bip.malopolska.pl/winbkrakow,m,112295,praca-w-inspektoracie.html
Kandydaci zakwalifikowani do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną telefonicznie lub drogą e-mail powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 12 410 73 74.

Uwaga:
Zgodnie z art. 80 ust. 1 o służbie cywilnej członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu, ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej. Stosownie do ust. 2 tego samego artykułu, urzędnik służby cywilnej nie może podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu. Sformułowanie „zajęcia zarobkowe” oznacza wykonywanie wszelkich zajęć związanych z uzyskiwaniem dochodów w ramach różnorodnych form prawnych (np. umowy cywilnoprawnej, działalności gospodarczej).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna