Inspektor
Rawa Mazowiecka
Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw OIN
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu. Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i wydawanie korespondencji wpływającej do jednostki i od osób prywatnych;
 • obsługa kancelaryjna: prowadzenie dzienników korespondencji i dzienników podawczych w sekretariacie;
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji;
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i wydawanie przesyłek pocztowych za pośrednictwem Poczty Specjalnej KWP w Łodzi;
 • ewidencja prowadzonych czynności wyjaśniających .

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie: wyższe
 • poświadczenie bezpieczeństwa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie zostaną o tym poinformowane, nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Oferty należy przesyłać w zaklejonych kopertach z wyraźnym dopiskiem OFERTA PRACY NA STANOWISKO INSPEKTOR DS. OIN

Inspektor

Rawa Mazowiecka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna