Inspektor
Braniewo
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
W Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych
- zadania wykonywane w siedzibie urzędu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w służbie/pracy
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka, które wiąże się z wykonywaną pracą na danym stanowisku
 • prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • uprawnienia pracownika służby BHP
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych, a w przypadku jego braku, oświadczenie o gotowości przystąpienia do postępowania sprawdzającego w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w służbie BHP
 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, a w przypadku jego braku oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie - WZÓR OŚWIADCZENIA DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ KPP W BRANIEWIE LUB OSOBIŚCIE W JEDNOSTCE OD PRACOWNIKA ZESPOŁU DS. KADR I SZKOLENIA
 • kopia dowodu osobistego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Braniewie
  ul. Moniuszki 11 a
  14-500 Braniewo
  (JEŚLI OSOBIŚCIE - U DYŻURNEGO JEDNOSTKI)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

OSOBY DOPUSZCZONE DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ZOSTANĄ POWIADOMIONE TELEFONICZNIE.

Inspektor

Braniewo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna