Inspektor
Radom
Komenda Miejska Policji w Radomiu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi sekretarsko-biurowej
w Zespole Prezydialnym Wydziału Wspomagającego

Warunki pracy

- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy monitorze ekranowym,
- nie występują warunki szkodliwe i niebezpieczne,
- praca biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • zapewnienie obsługi sekretariatu,
 • • prowadzenie dzienników korespondencyjnych, podawczych
 • • zapewnienie sprawnego obiegu dokumentacji służbowej
 • • archiwizowanie wytworzonej dokumentacji
 • • prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, kart ewidencji czasu pracy, listy obecności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie brak
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w podobnym obszarze
 • • biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel) • znajomość ustawy o Policji, zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji
  11 Listopada 37/59
  26-600 Radom

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferta na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika do dnia 31 grudnia 2018 roku.
Wynagrodzenie brutto : 2100 .
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie testów pisemnych i rozmów kwalifikacyjnych . Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Zachęcamy również osoby niepełnosprawne do składania aplikacji.
Informacja telefoniczna : 048 345-31-16

Inspektor

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna