Inspektor
Nakło nad Notecią
Komenda Powiatowa Policji w Nakle n. Notecią

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kadr i szkolenia
w Zespole do spraw Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie jest związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, nie przewiduje się pracy poza urzędem, nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (brak podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości), brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku, stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, oraz dokumentów rentowych i emerytalnych itp., w celu zapewnienia zgodnego z przepisami zatrudnienia, trwania oraz ustania stosunku pracy
 • Nadzorowanie i czuwanie nad terminowością sporządzania dokumentacji związanej z okresową oceną w służbie cywilnej, opisami i zakresami stanowisk pracy
 • Sporządzanie dokumentacji dot. medycyny pracy, w celu kierowania funkcjonariuszy i pracowników cywilnych na badania wstępne, profilaktyczne, okresowe, kontrolne i specjalistyczne
 • Organizowanie, przygotowywanie i dokumentowanie naborów do pracy w Policji, w celu wyłonienia kandydatów do zatrudnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Opracowywanie rocznych planów urlopów jednostki, w celu nadzoru nad prawidłową ich realizacją, wykorzystaniem i dokumentowaniem
 • Wprowadzanie danych kadrowo-finansowych dot. pracowników cywilnych i funkcjonariuszy do systemu komputerowego, w celu przekazywania aktualnych danych w tym zakresie do KWP

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość przepisów prawa pracy oraz ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność obsługi sprzętu biurowego
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa pracy w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • w przypadku osób niepełnosprawnych - kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  Pocztowa 11
  89-100 Nakło nad Notecią

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, zespół, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisem. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP KPP w Nakle nad Notecią w zakładce Praca w Policji. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2276,- zł plus dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz.U. 2016 r. poz. 1345, ze zm.). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 47 752 92 06.
Zakres zagadnień obowiązujący na teście kompetencji będzie obejmował przede wszystkim wiedzę z zakresu znajomości przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
Inspektor
Nakło nad Notecią
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna