Inspektor
Wieliczka
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce

Warunki pracy

Biura inspektoratu znajdują się na I piętrze, brak windy, dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Praca biurowa z dokumentami w siedzibie Inspektoratu z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin dziennie. Telefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym, kierowanie pojazdem kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych i wykonawstwa zastępczego
 • kierowanie spraw do prokuratury, sądów, izb samorządu zawodowego
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem mandatowym
 • sporządzanie planów i rozliczeń w zakresie budżetu zadaniowego
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników zgodnie z ustawą o służbie cywilnej
 • prowadzenie rejestrów
 • przyjmowanie stron

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej
 • podstawowa znajomość ustaw: o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeks postępowania administracyjnego
 • odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres
 • dobra organizacja własnej pracy
 • zdolność analitycznego myślenia
 • prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobra obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
 • podstawowa znajomość przepisów: ustawy Prawo budowlane, o służbie cywilnej, o dostępie do informacji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-03
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia", osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 03.10.2019r. / data wpływu/
Oferty nie spełniające wymogów formalnych i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Wieliczce przy ul. Stromej 11.
W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu.
CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz oryginalny i odręczny podpis.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kami.
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci/tki zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub ustnej na rozmowę kwalifikacyjną.
Kandydaci/tki zakwalifikowani, zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.
Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 12 288 04 88.
Uwaga:
Zgodnie z art. 80 ust. 1 o służbie cywilnej członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu, ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej. Stosownie do ust. 2 tego samego artykułu, urzędnik służby cywilnej nie może podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu. Sformułowanie „zajęcia zarobkowe” oznacza wykonywanie wszelkich zajęć związanych z uzyskiwaniem dochodów w ramach różnorodnych form prawnych (np. umowy cywilnoprawnej, działalności gospodarczej).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Wieliczka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna