Inspektor
Lubin
Komenda Powiatowa Policji w Lubinie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw szkolenia i ewidencji
w Zespole Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku KPP w Lubinie. Praca biurowa przy komputerze w pozycji siedzącej w 8 godzinnym systemie czasu pracy przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę, faks, ksero. Okresowo praca poza siedzibą urzędu. Kontakt z instytucjami publicznymi.
W budynku KPP przy ul. Traugutta 3 w Lubinie występują bariery architektoniczne – brak wind, podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozpoznawanie, organizowanie i koordynowanie potrzeb szkoleniowych policjantów oraz pomoc przy organizacji i koordynowaniu lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów w miejscu pełnienia służby.
 • Prowadzenie naboru kandydatów do służby w Policji poprzez informowanie ich o warunkach naboru, przyjmowanie skompletowanych dokumentów i wydawanie skierowań na etap szkolny procedury.
 • Weryfikacja aktualności badań funkcjonariuszy z zakresu medycyny oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej awansowania i odznaczania policjantów.
 • Obsługa i wprowadzanie danych do systemów elektronicznych Policji.
 • Organizowanie testu sprawności fizycznej dla funkcjonariuszy Policji oraz sporządzanie sprawozdań.
 • Realizacja zadań związanych z wydawaniem dokumentów służbowych, legitymacji, oraz nadzór nad zdawaniem i przekazywaniem legitymacji policjantów zwolnionych z służby.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie administracyjne lub ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • obsługa komputera oraz edytorów tekstu,samodzielnośc,samodyscyplina,wmiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w kadrach
 • wykształcenie: wyższe administarcyjne lub ekonomiczne
 • poświadczenie bezpieczeństwa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko.............(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem
 • kopie dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod pod uwagę. Oświadczenia kandydatów muszą być przez nich podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną telefonicznie powiadomieni o ich terminie. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Zatrudnienie nastąpi po zakończeniu naboru i przeprowadzeniu przez pełnomocnika OIN postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia dającego rękojmię zachowania bezpieczeństwa informacji niejawnych. Przewidywane wynagrodzenie wynikające z mnożnika 1,6438 kwoty bazowej wynosi 3.151,07 zł i dodatku za wieloletnią pracę w urzędzie w zależności od stażu prac od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (0 - 76) 8406-214. KPP w Lubinie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych na komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze
Wymagania zawarte w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy

Inspektor

Lubin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna