Inspektor
Krosno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli i orzecznictwa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu przy komputerze oraz czynności inspekcyjno - kontrolne poza siedzibą.
Narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia pomiarowe (dalmierz), aparat fotograficzny.
Wykonywanie kontroli na terenie miasta Krosna - wyjazdy w teren samochodem służbowym, kontrole robót budowlanych i obiektów budowlanych .
Praca związana z bezpośrednią obsługą interesantów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych budów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane
 • przygotowanie projektów decyzji, postanowień i pism
 • obsługa interesantów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • prawo jazdy kat. B
 • ogólna znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie uprawnień budowlanych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: ( 13) 4202050. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty po zakończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Inspektor

Krosno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna