Inspektor
Poznań
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw informacji drogowej
w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej Punkt Informacji Drogowej Oddziału GDDKiA w Poznaniu

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
• praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
• budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie: średnie,
• prawo jazdy kat. B,
• znajomość sieci dróg na terenie województwa
• umiejętności działania w sytuacjach trudnych i radzenia sobie ze stresem
( wypadki, katastrofy w ruchu drogowym)
• umiejętność obsługi komputera – Pakiet MS Office w szczególności Excel i Word,
Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie monitoringu o stanie przejezdności i stanie technicznym dróg oraz przyjmowanie i przekazywanie informacji zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi. Posiadanie aktualnych danych umożliwia udzielenie rzetelnych informacji zainteresowanym i podejmowanie stosownych działań zarządcy drogi np. naprawa ubytków w nawierzchni, sprzątnięcie przeszkód z drogi, zmiana programu sygnalizacji świetlnej, zamieszczenie utrudnień na stronie internetowej itp
 • Prowadzenie dokumentacji Punktu Informacji Drogowej oraz obsługa programów i systemów wykorzystywanych do pracy w Punkcie Informacji Drogowej w celu dokumentowania zdarzeń, interwencji i podjętych działań. Dokumentacja może być udostępniana w przyszłości zainteresowanym np. Policja, Sądy, towarzystwa ubezpieczeniowe itp
 • Analiza danych o zdarzeniach drogowych, współpraca ze służbami ratowniczymi, porządkowymi oraz zarządcami innych dróg i organami zarządzającymi ruchem na tych drogach. Współpraca ma na celu przeprowadzenie sprawnej akcji ratowniczej i minimalizację utrudnień dla podróżnych, a w konsekwencji przywrócenie warunków ruchu na drodze do stanu przed wystąpieniem zdarzenia
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych oraz uczestnictwo w ocenie zagrożeń występujących na drodze w celu podjęcia właściwych działań przez Zarządcę drogi
 • Przygotowywanie uzgodnień tras i projektów zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz projektów zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w celu ochrony dróg oraz umożliwienia organizowania imprez z wykorzystaniem dróg na warunkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym
 • Realizacja zadań w ramach zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia Dyrektorowi Oddziału warunków do skoordynowanego i skutecznego działania we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego (zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowa) oraz stałego dyżuru w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość sieci dróg na terenie województwa
 • umiejętności działania w sytuacjach trudnych i radzenia sobie ze stresem ( wypadki, katastrofy w ruchu drogowym)
 • umiejętność obsługi komputera – Pakiet MS Office w szczególności Excel i Word,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowiskach dyspozytorskich, np. służb ratowniczych, w Punkcie Informacji Drogowej, przy dyżurach zimowego utrzymania dróg lub w administracji publicznej, 
<br>
<br>
 • wykształcenie: średnie o profilu drogowym lub drogowo – mostowym lub mostowym lub budowlanym lub transportowym lub z zakresu ochrony środowiska lub informatycznym,
 • znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych i ochrony pasa drogowego, znajomość zagadnień z zakresu inżynierii ruchu, znajomość obsługi programów UtrudnieniaWin, ZimaWin, PPNWin
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego– poziom komunikatywny,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-01
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
- etap I- analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych,
- etap II- test wiedzy,
- etap III- rozmowy kwalifikacyjne.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie do 1.77


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (61) 864-63-18.

Inspektor

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna