Inspektor
Łęczna
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw budownictwa
w Referacie Inspekcji i Nadzoru

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą w trakcie wykonywania czynności inspekcyjno-kontrolnych. Praca przy komputerze. Praca na wysokości powyżej 3 m. (podczas wykonywania czynności inspekcyjno-kontrolnych). Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w kontrolach w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 • Sporządzanie projektów decyzji i postanowień z zakresu właściwości nadzoru budowlanego.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych.
 • Współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych.
 • Sporządzanie okresowej sprawozdawczości z zakresu wykonywanych obowiązków służbowych oraz prowadzenie ewidencji, rejestrów i spisów spraw.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w obszarze związanym z budownictwem
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów powiązanych z ustawą.
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność redagowania pism, poprawnie pod względem stylu, jezyka i treści.
 • Umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • Odporność na stres.
 • Dyspozycyjność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie zasadnicze około 2800,00 zł. - 3100 zł. brutto.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Łęczna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna