Inspektor
Starogard Gdański
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw fitosanitarnych
w Oddziale w Nowej Wsi Rzecznej

Warunki pracy

Praca biurowo-terenowa.
Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego.
Praca w terenie to między innymi dokonywanie kontroli u zarejestrowanych przedsiębiorców, lustracji roślin i pobieranie prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów.
Biuro oddziału znajduje się na parterze w budynku bez podjazdów dla wózków inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w terenie wiąże się z pokonywaniem znacznych odległości na nierównych powierzchniach.
Prowadzenie samochodu służbowego.
Praca w terenie.
Częste kontakty z klientem.
Wysiłek fizyczny.
Praca w stresie.
Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli podmiotów wpisanych do Rejestru przedsiębiorców w celu stwierdzenia zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami;
 • Przeprowadzanie obserwacji i lustracji upraw oraz rejestrowanie pojawienia się i nasilenia występowania organizmów szkodliwych w celu sygnalizowania terminów i metod ich zwalczania;
 • Przeprowadzanie kontroli wykonania decyzji w celu sprawdzenia wykonania nałożonych w niej obowiązków;
 • Pobieranie prób gleby, roślin i ich przetworów oraz przeprowadzanie badań laboratoryjnych w celu wykrycia obecności organizmów szkodliwych;
 • Przeprowadzanie kontroli eksportowanych towarów do krajów trzecich przed wydaniem świadectwa fitosanitarnego w celu zapewnienia spełnienia wymagań fitosanitarnych w kraju importera;
 • Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych;
 • Wystawianie paszportów roślin w celu zapewnienia wymagań w obrocie roślinami na obszarze UE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze lub ogrodnicze.
<br>Znajomość:
<br>- ustawy o ochronie roślin,
<br>- ustawy o nasiennictwie,
<br>- rozporządzeń wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
<br>- ustawy Kpa.
<br>Prawo jazdy Kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 302 36 35.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 2530,00 zł.
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, CV, oświadczenia, klauzula informacyjna) muszą być własnoręcznie podpisane. Wzór oświadczenia i klauzula informacyjna dostępne są na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku. w zakładce "Praca i praktyki"
W okresie 7 dni od upływu terminu składania ofert na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu http://piorin.gov.pl/gdansk zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz informacja dotycząca terminu i miejsca kolejnego etapu rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru otrzymają także informację drogą elektroniczną. Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor

Starogard Gdański

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna