Inspektor
Słupsk
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw organizacyjnych
Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych

Warunki pracy

- praca w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Słupsku, biurowa, w godzinach pracy systemu codziennego, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30÷15.30
- obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
- obciążenie układu kostno-szkieletowego związanego z pracą siedzącą,
- praca przy komputerze wymagająca wysiłku statycznego,
- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
- wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentów,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze, oświetlenie naturalne/sztuczne. Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na parterze oraz II piętrze, budynek nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku
 • - prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku
 • - przekazywanie Komendantowi Miejskiemu PSP w Słupsku korespondencji wpływającej elektronicznie oraz pocztą tradycyjną
 • - przekazywanie korespondencji zgodnie z dyspozycjami Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku właściwym komórkom organizacyjnym
 • - kierowanie ruchem interesantów, udzielanie im informacji oraz kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych
 • - prowadzenie archiwum Komendy Miejskiej PSP w Słupsku i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania i brakowania dokumentów
 • - organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku
 • - ewidencjonowanie pieczęci, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych,
 • - prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obsłudze klienta lub pracy w punkcie kancelaryjnym / sekretariat
 • - znajomość obsługi komputera oraz programu MS Office, poczty elektronicznej, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner i telefon
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • - znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • - prawo jazdy kat. B.
 • - znajomość prawa i procedury administracyjnej
 • - znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • - samodzielność
 • - odporność na stres
 • - umiejętność organizacji pracy,
 • - umiejętność analitycznego myślenia,
 • - komunikatywność i kultura osobista

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku
  ul. Młyńska 2, 76-200 Słupsk
  Sekretariat Komendy Miejskiej PSP w Słupsku (II piętro, pomieszczenie nr 203).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Na kopercie oraz liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: NABÓR KSC POK.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu.
Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć własnym odręcznym podpisem wraz z datą.
Oferty nie spełniające warunków formalnych i koniecznych (w tym otrzymane po terminie, brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
Tylko i wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnych etapów naboru.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Techniki i metody naboru: test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
Nabór będzie przeprowadzony w następujących etapach:
I. Weryfikacja dokumentów:
a) sprawdzenie kompletności złożonych przez kandydatkę/kandydata ofert oraz spełnienia wszystkich wymogów formalnych,
b) wykluczenie z dalszej procedury kwalifikacyjnej ofert kandydatek/kandydatów, które nie zawierają kompletu dokumentów lub nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu.
II. Sprawdzian wiedzy i umiejętności:
a) sprawdzian wiedzy (test jednokrotnego wyboru) - czas trwania 20 minut - składający się z 20 pytań merytorycznych z zakresu znajomości aktów prawnych wymienionych w ogłoszeniu (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 20 pkt.). Wymogiem niezbędnym do dopuszczenia do sprawdzianu umiejętności jest uzyskanie, co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.
b) sprawdzian umiejętności - obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner),obsługi programu MS Office.
III. Rozmowa kwalifikacyjna.
IV. Ustalenie wyniku końcowego pracy komisji oraz wyłonienie najlepszych kandydatów.
Nieprzystąpienie kandydata/kandydatki w wyznaczonym terminie do któregokolwiek z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja na temat terminów kolejnych etapów naboru dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Słupsku oraz na stronie internetowej www.straz.slupsk.pl i kmpspslupsk.bip.gov.pl.
Proponowane wynagrodzenie brutto na stanowisku mnożnik 1.0 x kwota bazowa (tj. 1873,84 zł) plus wysługa lat, z zastrzeżeniem - nie mniej niż 2100,00 zł.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (+48) 59 842 40 01 wew. 231.
Zatrudnienie od dnia 09 lipca 2018 r. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej umowę o pracę zawiera się na czas określony wynoszący 12 miesięcy. Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej odbywają służbę przygotowawczą.

Inspektor

Słupsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna