Inspektor
Olsztyn
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli
w Wydziale Kontroli Artykułów Nieżywnościowych, Paliw i Usług

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz w terenie, częste wyjazdy służbowe i kontakty zewnętrzne
- podstawowy system czasu pracy - ośmiogodzinny, jednozmianowy
- praca stresująca w związku z prowadzeniem czynności kontrolnych, zagrożenie korupcją
- pomieszczenia WIIH znajdują się na II pietrze, brak udogodnień dla poruszania się osób niepełnosprawnych
- stanowisko pracy wyposażone zgodnie ze standardami w meble biurowe, komputer i sprzęt biurowy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola legalności i rzetelności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług, a w szczególności kontrola jakości paliw stałych
 • Opracowywanie materiałów pokontrolnych, sporządzanie projeków wystapień, pism i odpowiedzi na pisma
 • Sporzadzanie sprawozdań, informacji i analiz
 • Analiza i rozeznanie rynku

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, obrotu towarowego i prawa administracyjnego : ustawa z dnia 15.12.2000 o Inspekcji Handlowej; ustawa z dnia 06.03.2018 Prawo Przedsiębiorców; ustawa z dnia 25.08.2006 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw; ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks postepowania administracyjnego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolnośc analitycznego myślenia
 • Umiejętność agrumentowania i precyzja formułowania wypowiedzi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne lub administracyjne
 • Prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawa jazdy kat.B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie
  ul. Dąbrowszczaków 10
  10-540 Olsztyn

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Planowane zatrudnienie 01.06.2019
Wynagrodzenie zasadnicze brutto - 2 500 zł
Dokumenty należy składać osobiście lub listownie. Na kopercie proszę oznaczyć numer ogłoszenia.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja na temat terminów i miejsca dalszych etapów naboru dostępne będą na stronie www.ih.olsztyn.pl/bip/ oraz na tablicy ogłoszeń urzędu w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.
Planowane techniki naboru:
Etap I - weryfikacja formalna
Etap II - test wiedzy
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna
Istnieje możliwość przeprowadzenia naboru w oparciu tylko o rozmowy kwalifikacyjne, w przypadku wpływu niedużej ilości ofert.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna