Inspektor
Nowy Sącz
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Sączu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw militaryzacji i postępowań reklamacyjnych
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

narzędzia i materiały pracy - komputer;
urządzenia pomiarowe, bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku - brak wind / brak podjazdów, znajdują się drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety, przewidziane wyjazdy służbowe,;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie reklamowania z urzędu i na wniosek;
 • zabezpieczenie uzupelnienia stanem osobowym jednostek przewidzianych do militaryzacji;
 • planowanie i organizacja nadawania/uchylania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych;
 • wykonywania zadań w zakresie przeznaczania osób do słuzby w jednostkach zmilitaryzowanych;
 • wykonywanie zadań w zakresie przeznaczania osób do słuzby w obronie cywilnej;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajmość postępowania administracyjnego;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność i umiejętność argumentowania;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do informacji o klauzuli "POUFNE"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Sączu
  ul. Czarnieckiego 13
  33-300 Nowy Sącz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
dane kontaktowe w zakresie szczegółów prowadzonego naboru pod nr tel: 261138705;
proponowane wynagrodzenie: 2900 brutto oraz dodatek za wysługę lat;
przewidywany termin zatrudnienia od 03 sierpnia 2020 r. - umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika;
obowiązujące etapy naboru: weryfikacja ofert pod względem formalnym; sprawdzian wiedzy dla osób, które spełnią wymogi formalne ogłoszenia o naborze (test jednokrotnego wyboru z zakresu postępowania administracyjnego i ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP), a następnie rozmowa kwalifikacyjna z maksymalnie pięcioma kandydatami/kandydatkami , którzy uzyskają najwyższe wyniki z testu.

UWAGA: W związku z obowiązującym stanem epidemii COVID-19, osoby przystępujące do testu zobowiązane są posiadać maseczkę ochronną, jednorazowe rękawiczki i długopis.
Urząd zapewnia środki dezynfekujące i odkażające oraz pomieszczenie przystosowane do zachowania bezpiecznej odległości między kandydatami/kandydatkami.

strona WKU w Nowym Sączu: https://wkunowysacz.wp.mil.pl

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Inspektor
Nowy Sącz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna