Inspektor
Sucha Beskidzka
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi sekretarsko-biurowej i kancelaryjnej w Sekcji Organizacyjno-Kadrowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej (ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca.
Stanowisko pracy wyposażone w telefon, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.
Stanowisko pracy w KP PSP Sucha Beskidzka usytuowane jest na parterze budynku komendy, przy ulicy Makowskiej 26. Pomieszczenie stanowiska pracy niedostosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych oraz przed budynkiem znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku wiąże się z koniecznością pokonywania drzwi z samozamykaczami otwieranych za pomocą karty magnetycznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją ( EZD)
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów jawnych w celu właściwego obiegu dokumentów.
 • prowadzenie terminarza spotka oraz informowanie o terminach załatwiania spraw.
 • obsługiwanie centrali telefonicznej komendy, kierowanie interesantów do pracowników kompetentnych w danej sprawie w celu zapewnienia właściwej pracy komendy
 • obsługiwanie programów komputerowych, sieci intranet, poczty elektronicznej oraz systemu faksowo-mailowego, w celu uzyskania i dostarczania informacji niezbędnych w toku bieżącej pracy
 • współpraca w zakresie przygotowywania narad, odpraw,
 • prowadzenie prac administracyjnych w sekcji organizacji i kadr,
 • nadzór nad ruchem osób /petentów w budynku komendy w godzinach 7.30-15.30 w czasie nieobecności osób odpowiedzialnych za ochronę budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,
 • znajomość pakietu Office.
 • znajomość przepisów kpa.
 • umiejętność wykonywania pracy biurowej.
 • umiejętność przygotowania pism o charakterze urzędowym, z zastosowaniem przepisów prawa,
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie o kierunku administracyjno - biurowym
 • umiejętność / przeszkolenie z zakresu obsługi komputera i systemu faksowo-mailowego • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.)
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa, wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków,
 • staż pracy w jednostkach budżetowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.)
 • • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • https://kppspsucha.pl

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2 250,00 zł brutto.
Oferty należy składać / przesyłać z dopiskiem na kopercie: Nabór do Korpusu Służby Cywilnej. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru;
• termin i miejsce kolejnego etapu dostępne będą na stronie www.kppspsucha.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej w ciągu tygodnia od końcowego terminu składania ofert.
• telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej www.kppspsucha.pl (zakładka: Pliki do pobrania/ Praca w Korpusie Służby Cywilnej ).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 874 18 00 w godzinach od 7.30 do 15.30.


Inspektor

Sucha Beskidzka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna