Inspektor
Słupsk
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Słupsku

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

- praca z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godz. dziennie
- występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po budynku: schody, brak windy i podjazdów, brak odpowiedniej szerokości drzwi
- wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • typowanie żołnierzy rezerwy na przydziały mobilizacyjne
 • realizacja zapotrzebowań dotyczących uzupełniania potrzeb osobowych
 • przygotowywanie kart mobilizacyjnych i
 • uzupełnianie i aktualizacja danych ewidencyjnych żołnierzy rezerwy posiadających przydziały mobilizacyjne w systemie elektronicznym
 • opracowywanie sprawozdań i analiz

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony i rozporządzeń wykonawczych , ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie wojskowe
 • prawo jazdy kat. B
 • kurs administrowania rezerwami

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Osoba do kontaktu: Hanna Derkacz tel. 501 238 261
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
Komisja skontaktuje się tylko z wybranymi osobami i poinformuje o terminie dalszego etapu naboru;

Inspektor

Słupsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna