Inspektor
Częstochowa
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony zabytków ruchomych, nieruchomych oraz finansowanie prac przy zabytkach
Delegatura w Częstochowie

Warunki pracy

Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, miejsca pracy usytuowane na pierwszym piętrze budynku).
Praca w terenie.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie systematycznych terenowych lustracji obiektów ruchomych i nieruchomych oraz dokonywanie oceny weryfikacji danych tych obiektów, prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
 • Przygotowanie projektów, decyzji, zaświadczeń i innych pism z zakresu ochrony nad zabytkami.
 • Dokonywanie odbioru prac prowadzonych przy zabytkach na podstawie pozwoleń Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym dotowanych przez budżet.
 • Prowadzenie spraw dotyczących wywozu zabytków za granicę.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w zakresie: architektury, urbanistyki, historii sztuki, konserwacji zabytków, ochrony dóbr kultury.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego preferowane w zakresie: pracy w urzędzie, instytucjach kultury, praktycznej znajomości zasad postępowania z zabytkami z ukierunkowaniem na zabytki ruchome, prowadzenia postępowań administracyjnych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
  ul. Francuska 12
  40-015 Katowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty spełniające wymogi formalne zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

Inspektor

Częstochowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna