Inspektor
Gliwice
Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw gospodarki finansowej
w Zespole Finansów i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa. Praca biurowa polegająca na kontroli merytorycznej dowodów księgowych. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy (czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie), drukarkę i kserokopiarkę. Na stanowisku pracy występuje oświetlenie naturalne i sztuczne. Stanowisko pracy usytuowane jest w Zespole Finansów i Zaopatrzenia, na II piętrze w budynku Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 12. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów. Na parterze budynku znajduje się jedna ogólnodostępna toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie i rejestrowanie faktur/rachunków w systemie F-K w grupach od 0 do 9 (bez grupy 2), wystawianie noty korygujące oraz opracowywanie załączników zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowych, w celu prawidłowej realizacji zobowiązań finansowych.
 • Dokonywanie kontroli merytorycznej faktur, rachunków oraz wystawianie noty księgowej w grupach od 0 do 9 (bez grupy 2), w celu uniknięcia nieprawidłowości co do zasadności poniesienia wydatku.
 • Sporządzanie list należności na podstawie wykazów dot. biegłych, tłumaczy, równoważnika w zamian za wyżywienie funkcjonariuszy, celem przekazania wydziałom merytorycznym do sprawdzenia, a następnie wypłaty należności przez KWP Katowice.
 • Opracowywanie i dokonywanie kontroli merytorycznej dokumentów będących podstawą wypłaty dodatkowych należności dotyczących równoważnika w zamian za wyżywienie funkcjonariuszy, w celu uniknięcia nieprawidłowości co do zasadności poniesienia wydatku.
 • Czuwanie nad terminowością legalizacji sprzętów techniki policyjnej, w celu zapewnienia ciągłości pracy sprzętu.
 • Na bieżąco uzupełnianie rejestrów wydatków i ewidencjonowanie w nich wszystkich rachunków, w celu zapewnienia bieżącej informacji o ponoszonych kosztach w tym zakresie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w komórkach ds. finansów
 • znajomość przepisów Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami,
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydawania opinii w postępowaniu karnym z dnia 24 kwietnia 2013 r. z późniejszymi zmianami,
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego z dnia 24.01.2005 r. z późniejszymi zmianami,
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18.01.2011 r. z późniejszymi zmianami,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność analizowania wykonywanych zadań,
 • komunikatywność,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne” potwierdzony Poświadczeniem Bezpieczeństwa wydanym przez Policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub złożenie oświadczenia o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych ww. klauzulą.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne'' wydane przez Policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzanie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 j.t. ).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Gliwicach
  Powstańców Warszawy 12
  44-100 Gliwice

  Recepcja Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach (parter)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie zasadnicze: 2 714,90 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

OFERTY NALEŻY PRZESŁAĆ/SKŁADAĆ W KOPERCIE Z DOPISKIEM - ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA, INSPEKTOR ZESPOŁU FINANSÓW I ZAOPATRZENIA.

Listy motywacyjne niepodpisane odręcznie, oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data ich złożenia w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach lub data stempla pocztowego).

W przypadku trwania zatrudnienia w trakcie składania dokumentów aplikacyjnych wymaganym dokumentem potwierdzającym co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w komórkach ds. finansów jest zaświadczenie od pracodawcy, z aktualną datą, potwierdzające okres zatrudnienia.

Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko inspektora w Zespole Finansów i Zaopatrzenia jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymienione w ogłoszeniu oświadczenia należy opatrzyć aktualną datą oraz odręcznym podpisem. Wszystkie obowiązkowe oświadczenia dostępne są również na stronie bip.gliwice.kmp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej).

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych/dodatkowych podanych w ogłoszeniu powinny zawierać ilość stron zgodną z ilością stron oryginalnych dokumentów.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub
e-mailowo o terminach poszczególnych etapów selekcji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (032) 336-93-43, (032) 336-93-95,
(032) 336-93-70
Inspektor
Gliwice
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna