Ikona koszyka ofert
Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Inspektor

ikona Zabrze
ikona Dodano:19.07.2022
Aplikuj
Inspektor
Zabrze
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw utrzymania dróg
w Rejonie w Zabrzu Oddziału GDDKiA w Katowicach

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-     praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, 


-     obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku  podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-     praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


-     wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem  samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,


-     budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,


-     praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


-     podczas pobytu w terenie i na sprawdzanych obiektach konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji związanej z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg,
 • uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz uczestniczy w komisjach odbioru robót zlecanych,
 • współpracuje z pracownikami Obwodów Drogowych przy dokonywaniu objazdów dróg i kontroli prowadzonych robót oraz przeglądów obiektów inżynierskich,
 • współuczestniczy w tworzeniu planów robót krótko i średniookresowych przesyłanych do Oddziału,
 • współpracuje z właściwymi służbami, w szczególności Policją i Strażą Pożarną,
 • współuczestniczy w prowadzeniu spraw z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych,
 • uczestniczy w przygotowaniu projektów decyzji administracyjnych w sprawach: zajęcia pasa drogowego oraz kar za jego zajęcie, przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego, a także kar za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia w celu ochrony pasa drogowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, prawa o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie o profilu drogowym lub drogowo-mostowym lub mostowym lub budowlanym lub transportowym lub z zakresu ochrony środowiska lub informatycznym,
 • znajomość przepisów z zakresu: prawa zamówień publicznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-01
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Katowicach
  Ul. Myśliwska 5
  40-017 Katowice (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „NABÓR- INSPEKTOR ZABRZE”)
  lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Inspektor
ikonaZabrze
Służba Cywilna