Inspektor
Tarnowskie Góry
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy/służby
Jednoosobowe Stanowiska ds. BHP

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinny, jednozmianowym. Stanowisko wyposażone jest w telefon, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz monitor ekranowy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała - głównie siedząca. Stanowisko usytuowane jest na I piętrze budynku Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach ul. Bytomska 6. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów i wind.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządza roczny plan kontroli i przeprowadza kontrolę warunków pracy/służby oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, a następnie na bieżąco informuje Komendanta Powiatowego Policji o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, w celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników i policjantów oraz poprawy warunków ich pracy/służby.
 • uczestniczy w ustalaniu okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy/służbie oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontroluje realizację tych wniosków, w celu wypłacenia poszkodowanym należnego odszkodowania i zapobiegania zaistnieniu wypadków w przyszłości.
 • przeprowadza szkolenia wstępne w dziedzinie bhp, zapewnia właściwą adaptację nowo zatrudnionych pracowników i policjantów oraz informuje o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą/służbą, w celu zapoznania z organizacją i metodami pracy/służby na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe
 • uczestniczy w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego wiążącego się z wykonywaną przez pracowników pracą/służbą pełnioną przez policjantów oraz opracowuje programy działań profilaktycznych zmierzających do wyeliminowania ryzyka, w celu poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • uczestniczy w konsultacjach w zakresie bhp, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w celu rozpoznania i rozwiązania problemów dotyczących stanu bhp w jednostce.
 • współpracuje z lekarzem medycyny oraz wystawia skierowania na badania profilaktyczne w celu terminowej realizacji obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 • opracowuje wewnętrzne zarządzenia, regulaminy i instrukcje ogólne oraz opiniuje szczegółowe instrukcje dot. bhp na stanowiskach wyposażonych w maszyny i urządzenia, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w celu dostosowania do wymagań bhp.
 • analizuje poprawność i z zasadność wpływających wniosków dot. refundacji kosztów zakupu okularów korygujących dla osób obsługujących monitory ekranowe, przygotowuje dokumentacje niezbędną do refundacji w celu przekazania do realizacji Wydziałowi Finansów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne z BHP
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • umiejętność dokonywania oceny czynników szkodliwych i zagrożeń na stanowiskach pracy oraz organizowanie pracy własnej.
 • rzetelność i terminowość.
 • samodzielność i kreatywność.
 • umiejętność komunikowania się.
 • umiejętność współpracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o kierunku BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP.
 • studia podyplomowe w zakresie bhp, uprawnienia dydaktyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie bhp

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA POLICJI W TARNOWSKICH GÓRACH
  UL. BYTOMSKA 6 42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zachęcamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze - 3.208,87 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko inspektora Jednoosobowego Stanowiska ds. bhp w KPP w Tarnowskich Górach jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie.
Inspektor
Tarnowskie Góry
Aplikuj