Inspektor
Lublin
Komenda Miejska Policji w Lublinie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi systemów informatycznych
w Wydziale Ruchu Drogowego

Warunki pracy

Praca w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Lublinie na stanowisku o charakterze kancelaryjno-biurowym przy użyciu sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych (faks, drukarka, skaner itp.) oraz z bazami danych.
Praca w podstawowym systemie czasu pracy w godz. 7.30-15.30.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.
Oświetlenie sztuczne, naturalne.
Miejsce pracy: II piętro budynku trzy-kondygnacyjnego z windą w Lublinie przy ul. Zana 45.
Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada odpowiednio dostosowaną toaletę, wejście do budynku oraz możliwość poruszania się po budynku na wózku inwalidzkim.
Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wydawanie zaświadczeń w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie zdarzeń drogowych.
 • Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz podmiotami administracji samorządowej w zakresie zaistniałych zdarzeń drogowych.
 • Obsługa systemów informatycznych Policji i systemów pozapolicyjnych w celu weryfikacji danych.
 • Sporządzanie pisemnych informacji dla sądów w zakresie udziału kierujących pojazdami w zdarzeniach drogowych oraz notowaniach w systemach informatycznych jako kierujący naruszający przepisy ruchu drogowego.
 • Przygotowanie dokumentacji służbowej do archiwizacji celem złożenia w składnicy akt KMP w Lublinie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku kancelaryjno-biurowym przy użyciu sprzętu komputerowego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych do ustawy.
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań.
 • Umiejętność obsługi komputera w tym programów Office oraz urządzeń peryferyjnych (faks, drukarka, skaner).
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, kreatywność.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą "poufne" lub poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Lublinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Północna 3
  20-064 Lublin
  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia inspektor WRD KMP w Lublinie
  nr ogłoszenia 29285"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz brak wymaganych kopii dokumentów, oświadczeń, brak własnoręcznego podpisu pod listem motywacyjnym/oświadczeniami, otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia aplikacji do urzędu) nie zostaną rozpatrzone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie. Oferty osób, które nie zakwalifikują się do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną komisyjnie zniszczone. KMP w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia o prowadzonym naborze publikowanym w komercyjnych portalach internetowych lub w innych źródłach o podobnym charakterze.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP w Lublinie pod nr telefonu 81 535-43-23.

Inspektor

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna