Inspektor
Gorzów Wielkopolski
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw zamówień publicznych
w Biurze Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych

Warunki pracy

Permanentna obsługa klientów wewnętrznych i zewnętrznych
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
Wysiłek fizyczny podczas dostarczania, odbioru zamówionych towarów
Zagrożenie korupcyjne podczas prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Miejsce pracy zlokalizowane na VII piętrze w budynku XV-piętrowym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie zakupów bieżących na potrzeby Urzędu wraz z przygotowaniem dokumentacji w tym zakresie
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na potrzeby Urzędu
 • Prowadzenie rejestru zabezpieczeń należytego wykonania umowy oraz wypłaconych przez wykonawców wadiów
 • Przygotowanie projektów umów na realizację dostawy, usługi lub roboty budowlanej w zakresie prowadzonych postępowań w celu zabezpieczenia należytego wykonania dostawy, usługi lub roboty budowlanej
 • Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w celu precyzyjnego określenia oczekiwań Urzędu z zakresie zgłoszonego zapotrzebowania
 • Koordynacja zadań w celu dokonania odbioru dostawy, usługi lub roboty budowlanej zgodnie z oczekiwaniami Urzędu i możliwościami wykonawcy
 • Przygotowanie projektów zmian organizacyjnych oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim w celu usprawnienia procesu realizacji zakupów
 • Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych, Centrum Usług Wspólnych oraz innymi instytucjami w zakresie prowadzenia zamówień publicznych w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość przepisów: ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego
 • znajomość zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie MS Excel
 • umiejętność obsługi urządzeń technicznych i informatycznych
 • umiejętność pracy w zespole, w stresie, efektywna komunikacja, umiejętności analityczne, negocjacyjne
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o Finansach Publicznych
 • doświadczenie w administracji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu,
• Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
• List motywacyjny powinien być odręcznie podpisany
• W przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, wszystkie oświadczenia oraz dokumenty, na których wymagany jest odręczny podpis, muszą być podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Brak podpisów spowoduje odrzucenie aplikacji.
• Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 957 851 624.
• Proponowane wynagrodzenie – kwota wynagrodzenia zasadniczego brutto nie mniej niż 2760 zł (dodatkowo do wynagrodzenia zasadniczego wypłacany jest dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami od 5% do 20% wysokości wynagrodzenia zasadniczego)

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna