Inspektor
Stalowa Wola
Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi administracyjnej
w Wydziale Ruchu Drogowego

Warunki pracy

• praca w siedzibie urzędu
• ośmiogodzinny system pracy
• stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku nieprzystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz budynku
• w biurze oświetlenie naturalne i sztuczne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa kancelaryjno – biurowa Wydziału Ruchu Drogowego
 • Prowadzenie ewidencji kart zdarzeń drogowych
 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń (powiadomień) do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Prowadzenie ewidencji zatrzymanych praw jazdy
 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń dot. pojazdów usuwanych w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • Wykonywanie czynności związanych z obsługą zdarzeń drogowych w zakresie udzielania informacji dla ZUS, towarzystw ubezpieczeniowych itp.
 • Obsługa interesantów/petentów Wydziału Ruchu Drogowego
 • Archiwizacja dokumentów wytworzonych w Wydziale Ruchu Drogowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość systemu operacyjnego MS Windows (Word, Excell)
 • Umiejętność obsługi poczty internetowej
 • Doświadczenie w kontaktach z ludźmi
 • Dyspozycyjność
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość procedur administracyjnych dot. obiegu dokumentów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy np. świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy, zakresy zadań – kopie dokumentów potwierdzających długość i rodzaj doświadczenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia.
List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.
Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, które nie zawierają dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Techniki i metody selekcji: weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych, rozmowa kwalifikacyjna.
W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy i umiejętności.
Kandydatki/kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.
Proponowane wynagrodzenie brutto: 2.726,46 zł + dodatek z tytułu wysługi lat (od 5% - przy stażu pracowniczym 5 lat, do 20% - przy stażu pracowniczym 20 lat).
Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 877 3361

Inspektor

Stalowa Wola

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna