Inspektor
Sanok
Komenda Powiatowa Policji w Sanoku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administrowania systemami informatycznymi
Zespół Wspomagający

Warunki pracy

Ośmiogodzinny system pracy. Ponad połowa dobowego czasu pracy to praca przy monitorze ekranowym, przy sztucznym i naturalnym oświetleniu. Wyjazdy służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - Obsługa programowa i sprzętowa lokalnego systemu informatycznego
 • - Administrowanie lokalną siecią informatyczną
 • - Wdrażanie i uruchamianie nowych wersji systemów i aplikacji informatycznych
 • - Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego praca z systemami informatycznymi
 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • specjalistyczne przeszkolenie dla administratorów teleinformatycznych
 • samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe przeszkolenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Witkiewicza 3, 38-500 Sanok
  Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty. W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia. List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Oferty niekompletne, które nie zawierają wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 46 57 360 lub (13) 46 57 355.

Inspektor

Sanok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna