Inspektor
Gorlice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorlicach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych oraz kontroli budów i obiektów budowlanych
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorlicach

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu z komputerem powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, wymagająca przemieszczania się między pokojami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, ksero, niszczarka), kontakty interpersonalne. Stanowisko pracy wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy.
Praca poza siedzibą urzędu (bez względu na warunki atmosferyczne) - wyjazdy na kontrole terenowe przeprowadzanie na terenie powiatu. Podczas wyjazdów kierowanie samochodem służbowym.
Budynek wyposażony w windę, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym, głuchoniemym.
Kontakt z klientami w zakresie wymagającym umiejętności pokonywania sytuacji stresowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, obiektów użytkowanych, kontroli obowiązkowych i sporządzanie z nich protokołów
 • prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych
 • współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych
 • przyjmowanie stron postępowania
 • analiza zgromadzonych dokumentów
 • inne zadania zlecone przez pracodawcę

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, jego przepisów wykonawczych, kodeksu postępowania administracyjnego
 • zdolność analitycznego myślenia
 • odpowiedzialność, terminowość, odporność na stres
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole
 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w organach administracji architektoniczno – budowlanej lub nadzoru budowlanego lub w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • uprawnienia budowlane
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia uprawnień budowlanych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem adresata z dopiskiem "oferta pracy – inspektor", osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Życiorys, list motywacyjny, oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego.

Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty kandydatów nie odebrane w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru ulegają zniszczeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18 354 00 65.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Przewidywane zatrudnienie od 1 września 2019 r.

Uwaga:

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu, ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej. Stosownie do ust. 2 tego samego artykułu, urzędnik służby cywilnej nie może podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu. Sformułowanie „zajęcia zarobkowe” oznacza wykonywanie
wszelkich zajęć związanych z uzyskiwaniem dochodów w ramach różnorodnych form prawnych (np. umowy cywilnoprawnej, działalności gospodarczej).

Inspektor

Gorlice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna