Inspektor
Złotoryja
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw fitosanitarnych i ochrony roślin i techniki
w Oddziale w Złotoryi

Warunki pracy

Praca biurowo-terenowa, częste kontakty zewnętrzne, kontakt z czynnikami alergizującymi, możliwy kontakt ze środkami ochrony roślin oraz wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób, praca z monitorem ekranowym, poruszanie się samochodem służbowym.
Praca na parterze budynku, wejście do budynku z poziomu gruntu, pomieszczenia biurowe znajdują się na jednym poziomie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców;
 • Prowadzenie kontroli fitosanitarnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w miejscach uprawy, produkcji, przechowywania i sprzedaży;
 • Prowadzenie kontroli stosowania środków ochrony roślin w produkcji towarowej oraz przestrzeganie ograniczeń w ich stosowaniu;
 • Prowadzenie obserwacji występowania organizmów szkodliwych niepodlegających obowiązkowi zwalczania, udzielanie porad w zakresie zwalczania organizmów szkodliwych;
 • Pobieranie prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań laboratoryjnych;
 • Gromadzenie danych dotyczących przeprowadzonych szkoleń i podmiotów przeszkolonych, danych dotyczących przebadanego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin;
 • Prowadzenie kontroli podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie prowadzenia tych szkoleń;
 • Obsługa Zintegrowanego systemu informatycznego oraz systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • Sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu wykonywanych obowiązków;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie roślin, ustawy o środkach ochrony roślin wraz z rozporządzeniami wykonawczymi
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • niekonfliktowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w rolnictwie lub administracji
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Urzędu https://piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/ w zakładce Formularze)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
  ul. Piłsudskiego 15-17
  50-044 Wrocław

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071/371-84-35.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Złotoryja

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna