Inspektor
Aleksandrów Kujawski
Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracyjno - gospodarczych
Referat Ogólny, Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Warunki pracy

- stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor, drukarkę, telefon,
- praca biurowa, na komputerze powyżej dobowego czasu pracy tj. powyżej 4 godzin,
- praca w systemie jednozmianowym ( 07.30 - 15.30. ),
- oświetlenie miejsca pracy : naturalne, sztuczne,
- na tym stanowisku pracy, nie występują szkodliwe warunki pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja całości zagadnień w zakresie gospodarki zaopatrzeniowej w komendzie w tym realizacja zaopatrzenia w zakresie naliczeń i dystrybucji środków higieny osobistej dla policjantów oraz pracowników cywilnych, realizacja zaopatrzenia w zakresie naliczeń i dystrybucji środków higieny osobistej dla policjantów oraz pracowników cywilnych, realizacja zaopatrzenia i dystrybucja sprzętu kulturalno - oświatowego , sportowego oraz kwaterunkowego,
 • realizacja całości zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarki mandatowej w komendzie, w tym wprowadzanie do systemu mandatów karnych,
 • prowadzi i przygotowuje dokumentację w zakresie deklaracji dot. podatku od nieruchomości,
 • prowadzi czynności inwentaryzacyjne na zasadach określonych w przepisach,
 • prowadzi zagadnienia dot. płatnika ZUS,
 • prowadzi całość zagadnień w zakresie darowizn i użyczeń dla komendy,
 • prowadzi obsługę finansową komendy w zakresie ewidencji faktur, rachunków w tym dokonuje sprawdzeń pod względem formalno - rachunkowym przedmiotowej dokumentacji,
 • rozlicza raporty, wnioski, podania, delegacje służbowe dot. dodatkowych należności finansowych dla funkcjonariuszy i pracowników
 • realizuje zagadnienia mobilizacyjno - obronne w zakresie zabezpieczenia logistycznego - zaopatrzenie,
 • archiwizuje wytworzone dokumenty.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie w zakresie problematyki finansowo - księgowej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z gospodarką finansową
 • ogólna wiedza dot. zagadnień finansowych,
 • właściwa umiejętność interpretacji przepisów,
 • biegła obsługa komputera,
 • doświadczenie pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole oraz właściwa organizacja pracy własnej,
 • dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na prowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  w Aleksandrowie Kujawskim
  ul. Wojska Polskiego 15
  87 - 700 Aleksandrów Kujawski
  oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
  "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej, stanowisko
  - inspektor ds administracyjno - gospodarczych,
  Referat Ogólny KPP w Aleksandrowie Kujawskim"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie brutto, wynosi 2695,83 zł.

Oferty nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów, nie podpisane własnoręcznie oraz przesłane lub doręczone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone, zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor

Aleksandrów Kujawski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna