Inspektor
Bolesławiec
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw organizacyjno-kadrowych
Sekcja ds. kadrowo-organizacyjnych i szkoleniowych

Warunki pracy

- praca administracyjno – biurowa w systemie codziennym w godzinach 7:30 – 15:30;
- narzędzia i materiały pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym;
- praca pod presją czasu;
- praca wymaga kontaktów bezpośrednich, telefonicznych i e-mailowych;
- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (brak wind, podjazdów, niedostosowane toalety);
- stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy.
 • Dokumentowanie kontroli wewnętrznych i kontroli zarządczej w komendzie.
 • Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta.
 • Ewidencjonowanie zawartych przez komendanta porozumień.
 • Organizowanie pracy komendy, w tym prowadzenie spraw dotyczących projektowania organizacji wewnętrznej komendy.
 • Współudział w opracowywaniu regulaminów, instrukcji, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie.
 • Opracowywanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta.
 • Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji samorządowej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
 • Przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy.
 • Organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy.
 • Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy oraz ich okresowa analiza.
 • Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta.
 • Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie.
 • Udzielanie pomocy fachowej pracownikom komórek organizacyjnych komendy w zakresie instrukcji kancelaryjnej.
 • Nadzór nad przestrzeganiem zapisów instrukcji kancelaryjnej.
 • Ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie.
 • Prowadzenie archiwum komendy i spraw związanych z archiwizacją dokumentów.
 • Nadzór nad przestrzeganiem zapisów instrukcji archiwalnej oraz rzeczowego wykazu akt przez komórki organizacyjne komendy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • - obsługa urządzeń biurowych
 • - umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • - doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • - znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • - znajomość przepisów prawa pracy
 • - znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu
  ul. Wesoła 2
  59-700 Bolesławiec
  w sekretariacie w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – inspektor do spraw organizacyjno-kadrowych w korpusie służby cywilnej” – osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu ul. Wesoła 2, 59-700 Bolesławiec lub przesłać pocztą. Oferty otrzymane po terminie, nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

Na stronie internetowej KP PSP w Bolesławcu www.straz.boleslawiec.pl w zakładce:
Ogłoszenia - Praca w PSP można pobrać wzór oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko w służbie cywilnej.

Nabór odbywać się będzie w następujących etapach:
I etap – weryfikacja dokumentów pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu. Ogłoszenie wyników nastąpi 07.05.2019 r. na stronie internetowej KP PSP w Bolesławcu oraz na tablicy ogłoszeń w KP PSP w Bolesławcu.

II etap – sprawdzian wiedzy ze znajomości ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizowanych zadań służbowych. Maksymalna liczba punktów 20.
Termin: 08.05.2019 r. godz. 09:00.
Miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu ul. Wesoła 2, 59-700 Bolesławiec.
Ogłoszenie wyników nastąpi 08.05.2019 r. na stronie internetowej KP PSP w Bolesławcu
oraz na tablicy ogłoszeń w KP PSP w Bolesławcu.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna. Maksymalna liczba punktów 40.
Termin: 08.05.2019 r. godz. 13:00.
Miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu ul. Wesoła 2, 59-700 Bolesławiec
Rozmowę z kandydatami przeprowadza komisja rekrutacyjna. Podczas rozmowy oceniane są umiejętności i kwalifikacje kandydatów na podstawie 5 kryteriów:
a. przygotowanie merytoryczne
b. treść i poprawność wypowiedzi
c. odporność na stres
d. umiejętność prezentacji
e. sprawdzian umiejętności ze znajomości pakietu MS Office (m.in. Word, Excel)

Po III etapie naboru komisja sporządza protokół, w którym wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu celem zatrudnienia wybranego kandydata.

Wyniki końcowe ogłoszone zostaną w dniu 09.05.2019 r. na stronie internetowej KP PSP w Bolesławcu oraz na tablicy ogłoszeń w KP PSP w Bolesławcu.

Przewidywany termin zatrudnienia: 13.05.2019 r.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 ul. Wesoła 2; 59-700 Bolesławiec Tel: 75 644 33 00.

Informujemy, że nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie brutto: od 2250,00 zł do 2450,00 zł łącznie z wysługą lat pracy.

Inspektor

Bolesławiec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna