Inspektor
Biłgoraj
Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw wprowadzania danych w systemy informatyczne Wydziału Ruchu Drogowego
w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• jest to praca administracyjno-biurowa, wykonywana w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30;
• praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy.

2. Miejsce i otoczenia organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• na stanowisku pracy nie występują szczególnie uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy;
• narzędzia i materiały służące do pracy – komputer, urządzenia biurowe typu faks, ksero, niszczarka, skaner;
• praca na II piętrze budynku;
• brak podjazdów dla wózków inwalidzkich, oraz drzwi odpowiedniej szerokości;
• w budynku brak windy;
• toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie do systemu KSIP danych z kart informacyjnych z Sądu w postaci rozstrzygnięć sądowych i zakazów sądowych w celu aktualizacji danych
 • wprowadzanie do systemu KSIP decyzji w sprawie cofnięć oraz przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami w celu aktualizacji danych
 • wprowadzanie do systemu KSIP zawiadomień o karach dodatkowych i o wykonaniu środka karnego w celu aktualizacji danych o kierowcach
 • prowadzenie kartotek manualnych
 • prowadzenie rejestrów pomocniczych Wydziału Ruchu Drogowego
 • sporządzanie zbiorczych zestawień odnośnie ilości wprowadzonych orzeczeń z sądu, decyzji o cofnięciu i przywróceniu uprawnień oraz zawiadomień o wykonaniu środka karnego
 • archiwizowanie dokumentacji wytworzonej na swoim stanowisku pracy, sporządzanie oraz brakowanie spisów akt
 • zastępowanie technika Wydziału Ruchu Drogowego w czasie jego nieobecności m. in. w zakresie wprowadzania kart Mrd 5/1 oraz rejestrowania pism w sekretariacie tegoż Wydziału

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub pracy biurowej
 • umiejętność obsługi komputera m.in. obsługa pakietów biurowych
 • komunikatywność, sumienność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne
 • umiejętność obsługi urządzeń techniki biurowej np. fax, xero
 • doświadczenie w pracy kancelaryjnej lub archiwalnej
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • wiedza z zakresu prawa o ruchu drogowym, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o Policji
 • znajomość systemów: KSIP, SEWiK, CEK, CEP, CEPIK, PESEL

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji, ul. Polna 1, 23-400 Biłgoraj
  Dokumenty można składać bezpośrednio w siedzibie tut. Komendy bądź listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko inspektora WRD – w sekretariacie nie otwierać”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 84 686 82 07, 84 686 83 37.
Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

• proponowane wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2585,90 zł brutto wynikające z mnożnika 1,3800
• wszystkie składane dokumenty i oświadczenia, listy motywacyjne, życiorys – powinny zawierać datę i oryginalny czytelny podpis kandydata,
• oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego), z brakami w wymaganej dokumentacji - nie będą rozpatrywane,
• kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,
• oferty niezakwalifikowane nie będą odsyłane, zostaną zniszczone w terminie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z wyłonioną osobą.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy też inną cechę prawnie chronioną.
Zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania ofert

Inspektor

Biłgoraj

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna