Inspektor
Oława
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony roślin i techniki
w Oddziale Oława

Warunki pracy

Praca biurowo-terenowa, częste kontakty zewnętrzne, kontakt z czynnikami alergizującymi oraz środkami ochrony roślin, wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób.
Pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze, brak windy, brak podjazdów, wejście po schodach, poruszanie się samochodem służbowym, praca z komputerem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrole w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu, w tym kontrola punktów sprzedaży środków ochrony roślin i zaprawionego materiału siewnego. Kontrole w zakresie stosowania środków ochrony roślin
 • kontrole przedsiębiorców/podmiotów prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
 • kontrole przedsiębiorców/podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
 • monitoring zużycia środków ochrony roślin
 • prowadzenie kontroli producentów, dystrybutorów i importerów podlegających urzędowej rejestracji
 • nadzór nad implementacją integrowanej ochrony roślin w gospodarstwach rolnych
 • obsługa Zintegrowanego systemu informacji w ochronie roślin i nasiennictwie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Pełna znajomość ustawy o ochronie roślin i środkach ochrony roślin wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
 • Znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B (doświadczenie w prowadzeniu pojazdu)
 • Komunikatywność
 • Niekonfliktowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w rolnictwie lub administracji
 • Odporność na stres
 • dobra znajomość języka angielskiego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Urzędu https://piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/ w zakładce Formularze)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
  ul. Piłsudskiego 15-17
  50-044 Wrocław

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
- oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone po upływie 30 dni od zakończenia rekrutacji, jeżeli wcześniej nie zostaną odebrane przez kandydatów/kandydatki,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071/371-84-35.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Oława

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna