Inspektor
Śrem
Komenda Powiatowa Policji w Śremie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Zespół Finansów i Zaopatrzenia Komendy Powiatowej Policji w Śremie
Komenda Powiatowa Policji w Śremie

Warunki pracy

biurowa, 8 godzinna, jednozmianowa, w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, wyjazdy służbowe i praca poza siedzibą urzędu, wysiłek fizyczny.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ocena stanu technicznego służbowych pojazdów samochodowych, łodzi służbowej i agregatu prądotwórczego, przygotowanie stosownej dokumentacji przed naprawą, przekazywanie pojazdów służbowych do naprawy i odbiór z warsztatów po naprawie;
 • zapewnienie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby Komendy, w tym analizowanie i zgłaszanie potrzeb jednostki na materiały, sprzęt, usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, a także sprzęt kwaterunkowo-gospodarczy, techniki policyjnej, wyposażenia specjalnego, uzbrojenia i druków – w tym zakresie współpracuje z Wydziałami KWP w Poznaniu;
 • nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym powierzonego w użytkowanie majątku i sprzętu transportowego, materiałów i urządzeń, oraz nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym pojazdów, łodzi służbowej i agregatu;
 • wycofywanie z eksploatacji i zbywanie sprzętu transportowego;
 • monitorowanie wykonywania usług mycia i napraw pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostkę oraz zlecanie przeglądów i badań technicznych;
 • prowadzenie miesięcznej ewidencji zużytego paliwa i przejechanych kilometrów oraz wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie PasCom;
 • nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym obiektów budowlanych KPP w Śremie także pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa budowlanego;
 • realizacja czynności konserwacyjnych i naprawczych związanych z utrzymywaniem obiektów;
 • realizacja czynności i zadań w zakresie inwestycji i remontów;
 • realizacja umów i czynszów związanych z obiektami, naliczanie rocznych podatków od nieruchomości i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
 • prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i materiałów w zakresie gospodarki materiałowo-technicznej;
 • prowadzenie ewidencji o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów;
 • prowadzenie i sporządzanie dokumentacji dotyczącej darowizn rzeczowych i finansowych;
 • organizowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych, ich brakowanie i zagospodarowywanie;
 • opracowywanie rachunków i faktur pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich terminowe przekazywanie do odpowiednich wydziałów KWP w Poznaniu;
 • naliczanie należności dla funkcjonariuszy i pracowników Policji w środki ochrony osobistej i czystości;
 • opracowanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta oraz innych rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami zgodnie z kompetencjami;
 • opracowanie dowodu przyjęcia – paliwa (olej napędowy, E95) oraz sporządzanie rozliczeń zbiorczych przychodów i rozchodów MPiS;
 • wprowadzenie do systemu „ENERGIA” danych dotyczących mediów – stany liczników: wody, prądu, gazu;
 • wystawianie książek kontroli pojazdów służbowych oraz ich rozliczanie;
 • prowadzenie postępowań szkodowych;
 • nadzór nad urządzeniami kontrolno-pomiarowymi w celu zapewnienia sprawności urządzeń dopuszczanych do pracy i bieżąca terminowa aktualizacja badań legalizacyjnych tych urządzeń;
 • zastępuje innych pracowników Zespołu Finansów i Zaopatrzenia KPP w Śremie w zleconym zakresie;
 • prowadzenie ewidencji dokumentacji zgromadzonej do archiwizacji zgodnie z przepisami;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość budowy i oceny stanu technicznego pojazdów, łodzi i agregatu prądotwórczego,
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • znajomość obsługi programów komputerowych
 • systematyczność i odpowiedzialność
 • łatwość komunikowania się
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych
 • samodzielność
 • kreatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Śremie, ul. Mickiewicza 15, 63-100 Śrem

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie według mnożnika 1,201 kwoty bazowej (2250,48 zł brutto + wysługa lat).
Dokumenty można składać osobiście w KPP Śrem lub przesłać pocztą
do 11 marca 2019 roku (liczy się data stempla pocztowego).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 0 61 28 15 325 lub 326.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy Powiatowej Policji w Śremie w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Inspektor

Śrem

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna