Inspektor
Janów Lubelski
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ocen środowiskowych
Wydział Spraw Terenowych IV w Janowie Lubelskim

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Urząd mieści się w budynku, który nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Brak w urzędzie oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko w tym przygotowywanie projektów postanowień opiniujących potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby opinii co do zakresu raportu. Współpraca z wydziałem ocen oddziaływania na środowisko przy formułowaniu na podstawie raportów uwarunkowań środowiskowych realizacji przedsięwzięcia.
 • Prowadzenie spraw dotyczących wydania opinii i uzgodnień dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów, strategii rozwoju oraz innych dokumentów podlegających strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w zakresie ochrony środowiska w celu weryfikacji ich zgodności z przepisami ustawy o ochronie przyrody.
 • Przygotowuje pisma, postanowienia z zakresu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarach podlegających ochronie w celu stwierdzenia zgodności decyzji z przepisami obowiązującymi na obszarach objętych ochroną prawną.
 • Prowadzi sprawy związane z ustalaniem zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko dla planów, programów, polityk i strategii oraz możliwości odstąpienie od prowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • Prowadzanie kontroli stanu obszarów i obiektów przyrody objętych ochroną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość ustaw branżowych – ochrona przyrody, ochrona środowiska, postępowania administracyjne oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność analizy opracowań eksperckich
 • Umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Asertywność
 • Kreatywność w działaniu
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-07
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
  ul. Bazylianówka 46
  20-144 Lublin
  z dopiskiem ,,Oferta pracy na stanowisko inspektora ds. ocen środowiskowych''

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Etapy naboru na stanowisko będą następujące: 1) weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych - niezbędnych, 2) test wiedzy w przypadku powyżej 12 osób spełniających wymagania, 3) analiza studium przypadku połączona z rozmową kwalifikacyjną z elementami wywiadu kompetencyjnego. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesłać listownie lub składać osobiście w sekretariacie RDOŚ w Lublinie (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty kandydatów niewyłonionych możliwe są do odebrania w ciągu 2 tygodni od dnia opublikowania wyniku naboru. Oferty kandydatów wyłonionych, a niezatrudnionych możliwe są do odebrania w terminie 3 miesięcy od objęcia stanowiska przez wybranego kandydata. Niewykorzystane oferty i nieodebrane w terminie zostaną zniszczone komisyjnie. Prosimy o podanie telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (15) 872 14 34, (81) 71 06 504.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Janów Lubelski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna