Inspektor
Chrzanów
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw finansowo - księgowych
w sekcji finansów

Warunki pracy

Praca biurowo - administracyjna w siedzibie urzędu w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, drzwi w pomieszczeniach nie są przystosowane do wózków inwalidzkich, budynek nie posiada windy.
Praca na I piętrze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kasy Komendy i dokumentacji z tym związanej,
 • prowadzenie ewidencji analitycznej do kont majątkowych, rozrachunkowych, kosztów i wydatków,
 • sporządzanie przelewów do rachunków i faktur,
 • sprawdzanie rachunków, faktur, list płac pod względem formalno - rachunkowym,
 • rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
 • archiwizowanie dokumentów księgowych,
 • dekretowanie dowodów finansowych i ewidencjonowanie operacji finansowych,
 • współpraca z ZUS w zakresie zgłaszania i wygłaszania funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w komórce finansowo - księgowej
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz finansowo - księgowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie
  ul. Ks. J. Skorupki 3
  32 - 500 Chrzanów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie łącznie z dodatkiem za wysługę lat: około 2250 zł brutto.
Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem "nabór na stanowisko inspektora".
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone lub zwrócone kandydatom, którzy o to zawnioskują.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca kolejnego etapu naboru dostępne będą na stronie www.straz.chrzanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie w terminie 2 tygodni od wpływu wszystkich aplikacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 627 89 04 lub 32 627 89 00.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Chrzanów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna