Inspektor
Szczecin
Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Zespołu Statystyki Przestępczości Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komisariatu Policji Szczecin Śródmieście

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30, przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek 3 kondygnacyjny, praca wykonywana w biurze na 3 piętrze, brak wjazdu windą.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rejestracji postępowań przygotowawczych w Rejestrze Śledztw i Dochodzeń.
 • Sporządzanie zestawień statystycznych postępowań wszczętych i zakończonych, oraz czynów wykrytych.
 • Dokonywanie sprawdzeń sporządzonych druków statystycznych, wyjaśnianie niezgodności.
 • Terminowe przekazywanie druków statystycznych do Zespołu Statystyki Przestępczości WDŚ KMP w Szczecinie po zakończeniu postępowania.
 • Prowadzenie dokumentacji czynności sprawdzających i odmów wszczęcia dochodzenia.
 • Wykonywanie sprawdzeń dla innych jednostek, Prokuratury oraz instytucji współdziałających.
 • Prowadzenie i aktualizacja skorowidza podejrzanych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. z 2019 r., poz. 180).
 • znajomość zarządzenia Nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz. Urz. KGP z 2017 r., poz. 9). - Rozdział 8
 • znajomość decyzji Nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP z 2017 r. poz.51). - Rozdział 9.
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.); - Rozdział 1-9.
 • znajomość ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2019 r. poz. 742).
 • znajomość zasad pracy kancelaryjno – biurowej.
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli „poufne” wystawione przez Policję, ABW, SKW lub oświadczenie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” wydana przez organy Policji, ABW lub SKW albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Przypominamy o konieczności własnoręcznego podpisywania listu motywacyjnego i oświadczeń.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP w Szczecinie przed upływem tego terminu.
Proponowane wynagrodzenia dla zatrudnionej osoby: 2805,00 zł brutto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 91-82-13-195 lub 91-82-13-183.

Inspektor

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna