Inspektor
Wieliczka
Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi sekretariatu
Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Warunki pracy

praca administracyjno -biurowa,
praca fizyczna: średnia, wysiłek fizyczny związany z obsługą magazynu dowodów rzeczowych,
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 h,
praca w budynku trzykondygnacyjnym,
wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
brak windy wewnątrz budynku,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa i ewidencja korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w zakresie ewidencjonowania dokumentów wpływających i wychodzących, przygotowanie korespondencji do ekspedycji oraz przekazywanie korespondencji funkcjonariuszom i pracownikom Wydziału oraz innym wskazanym komórkom organizacyjnym Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce
 • Prowadzenie dzienników korespondencyjnych, szczególnie INTRADOK i innych obowiązujących w Wydziale
 • Obsługa aplikacji i baz danych w następującym zakresie Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo - Śledczych w zakresie księga ewidencji dowodów rzeczowych e- KDRz
 • Prowadzenie książki doręczeń, rejestru poczty specjalnej, rejestru dzienników i książek ewidencyjnych obowiązujących w Wydziale
 • Ewidencja dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych oraz ich przechowywanie w składnicy dowodów rzeczowych Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • Obsługa i ewidencja poczty specjalnej w zakresie przyjmowania i przekazywania poczty specjalnej do wysyłki wraz z wykazem
 • Archiwizacja dokumentów, kompletowanie ostatecznie załatwionych spraw, wyrejestrowanie ich z prowadzonych dzienników i rejestrów, przekazanie akt do składnicy Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • Ewidencjonowanie przepisów służbowych poprzez bieżącą aktualizację dziennika przepisów rejestrowania przepisów wpływających do Wydziału
 • Prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich oraz wprowadzanie danych w tym zakresie do systemu SWOP
 • Ewidencjonowanie przepisów służbowych poprzez bieżącą aktualizację dziennika przepisów rejestrowania przepisów wpływających do Wydziału

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
<br>
 • bardzo dobra znajomość standardów obsługi kancelaryjnej,
 • znajomość przepisów dotyczących form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym,
 • umiejętność: samodzielnego rozwiązywania problemów, sprawnej organizacji czasu pracy, stosowania prawa i umiejętności w praktyce, komunikatywność, kreatywność,
 • znajomość archiwizacji dokumentacji,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi sekretariatu/ kancelariii
 • wykształcenie: wyższe kierunkowe administracja publiczna
 • poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych potwierdzone zaświadczeniem
 • umiejętność pracy pod presją czasu, pracy w zespole, analitycznego myślenia

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostepu do informacji niejawnych oznaczonę klauzulą "Poufne" wydane przez Policję, ABW, SKW
 • Zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
  32-020 Wieliczka, ul. Jedynaka 30A

  pok.101 (sekretariat Komendanta) I piętro

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 28-91-224.
Techniki i metody selekcji:
weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
test wiedzy,
rozmowa kwalifikacyjna.
Przewidywany termin zatrudnienia 16.10.2018 r.

Inspektor

Wieliczka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna