Inspektor
Radziejów
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw fitosanitarnych
w Oddziale w Radziejowie

Warunki pracy

Praca o charakterze biurowo-inspekcyjnym, związana bezpośrednio z sezonowością pracy
w rolnictwie. Inspekcje przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych, od wiosny do późnej jesieni (w terenie - na polach, u rolników, u przedsiębiorców, w magazynach, itp.). Praca wymaga kierowania samochodem służbowym, dobrego stanu zdrowia, w tym szczególnie sprawności ruchowej niezbędnej przy pobieraniu prób. Występuje wysiłek fizyczny (pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach). W siedzibie Oddziału praca ma charakter typowo biurowy z wykorzystaniem komputera, telefonu, faksu, skanera, kserokopiarki.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie lustracji upraw i dokonywanie oceny stanu zagrożenia w przypadku wystąpienia organizmów szkodliwych,
 • przeprowadzanie kontroli podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców,
 • pobieranie prób do badań laboratoryjnych oraz badanie makroskopowe roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów szkodliwych,
 • przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców i prowadzenie tego rejestru,
 • przeprowadzanie kontroli zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów,
 • przygotowywanie dokumentów do wydania decyzji administracyjnych i tytułów egzekucyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność kierowania samochodem osobowym - pr. jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znjomość postępowania administracyjnego,
 • Znjomość zagadnień fitosanitarnych,
 • Spcjalizacja z zakresu ochrony roślin.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na ofercie proszę zamieścić dopisek "Oferta na stanowisko Inspektor fito O/Radziejów” Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. W rekrutacji nie są uwzględniane oferty nadesłane drogą elektroniczną, z wyjatkiem ofert nadesłanych za pomocą ePUAP. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data nadania przesyłki. Proszę nie składać oryginałów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, itp. Dokumentów nie odsyłamy. Można je odebrać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu w terminie do 3 miesięcy od zakończenia naboru. Po upływie tego terminu złożone dokumenty zostaną zniszczone.
Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania formalne.

UWAGA! Aby złożone dokumenty mogły być rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć podpisane własnoręcznie oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru na aplikowane stanowisko (patrz: Dokumenty i oświadczenia dodatkowe oraz Dane osobowe-klauzula informacyjna).

Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem: 52 360-96-39.

Inspektor

Radziejów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna