Inspektor
Gorzów Wielkopolski
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw planowania wydatków
w Biurze Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych

Warunki pracy

- wykonywanie zadań pod presją czasu
- budynek i pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej oraz projektów planów i planów dochodów i wydatków w części dotyczącej Urzędu
 • bieżące monitorowanie wydatków budżetowych, wskazywanie źródła finansowania oraz potwierdzanie zabezpieczenia środków
 • opracowywanie wniosków dotyczących zmian w planie wydatków budżetowych
 • opracowywanie okresowych ocen i informacji z przebiegu realizacji planu dochodów i wydatków Urzędu
 • weryfikacja i dekretacja dowodów księgowych dotyczących wydatków realizowanych ze środków Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych
 • prowadzenie rejestru umów cywilno – prawnych dysponenta III stopnia
 • sporządzanie miesięcznych informacji z zaangażowania środków finansowych
 • prowadzenie dokumentacji, przygotowywanie projektów: pism, wniosków, notatek, regulaminów, zarządzeń oraz umów z zakresu działania stanowiska.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku w obszarze finansów publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętności analityczne i negocjacyjne
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, terminowość
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • edytora tekstów MS Word • arkusza kalkulacyjnego MS Excel • tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • odbyte kursy lub szkolenia z zakresu finansów publicznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
• dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
• list motywacyjny powinien być odręcznie podpisany,
• osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
• oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
• oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 71 15 263

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna