Inspektor
Płońsk
Komenda Powiatowa Policji w Płońsku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej
w Zespole Prezydialnym

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy monitorze ekranowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozdział dokumentacji wpływającej jak również ewidencjonowanie części korespondencji wychodzącej z jednostki,
 • Gromadzenie, ewidencjonowanie, aktualizowanie zbiorów obowiązujących aktów prawnych resortowych i pozaresortowych,
 • Nadzór nad obiegiem dokumentacji jawnej w jednostce,
 • Nadzór nad powielaniem i ewidencjonowanie powielania dokumentacji jawnej,
 • Ewidencjonowanie i dystrybucja przesyłek jawnych nadanych pocztą resortową i pozaresortową na teren jednostki oraz dystybucja dowodów osobistych dla jednostek samorzadowych,
 • Redagowanie krótkich pism na polecenie Komendanta i jego Zastępcy,
 • Przekładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Komendanta i jego Zastępcy,
 • Obsługa organizacyjno-recepcyjna spotkań z interesantami i gośćmi .

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejetność obsługi komputera,
 • Umiejetność organizacji pracy własnej,
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • Umiejetności redakcyjne,
 • Umiejętność interpretacji aktów prawnych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP KPP w Płońsku)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniajacego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrazeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzajacego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych (DZ.U. nr 182,1228 ze zm.)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PŁOŃSKU
  Zespół do spraw Kadr i Szkolenia
  ul. 1-go Maja 3 , 09-100 Płońsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.
- Www. Biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, oriętację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (023) 662 15-55

Inspektor

Płońsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna