Inspektor
Radom
Komenda Miejska Policji w Radomiu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw wprowadzania danych do policyjnych baz danych
Wydział Kryminalny

Warunki pracy

oświetlenie naturalne i sztuczne,
praca przy monitorze ekranowym,
nie występują warunki szkodliwe i niebezpieczne,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestrowanie danych w systemie KSIP (Krajowy System Informacji Policji) zgodnie z Decyzją Nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25.07.2017 roku w sprawie funkcjonowania KSIP
 • wprowadzanie Meldunków Informacyjnych i zapytań do systemów policyjnych
 • wprowadzanie danych do systemu PSI/Frejzap
 • rejestrowanie KCIK
 • dokonywanie sprwadzeń w systemach policyjnych i pozapolicyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej przy komputerze
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • -

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Proponowana oferta pracy jest umową na czas określony w celu zastępstwa.
Wynagrodzenie brutto: 2250 złotych.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie testów pisemnych i rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie . Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Zachęcamy również osoby niepełnosprawne do składania aplikacji.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Informacja telefoniczna : 048 345-31-16

Inspektor

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna